Historisk arkiv

Fortsatt økt sysselsetting og lavere ledighet i 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Utsiktene for arbeidsmarkedet i 2006 gir grunnlag for økning i sysselsettingen og ytterligere nedgang i arbeidsledigheten. – Regjeringens politikk og samarbeidet med partene i arbeidslivet har vært svært vellykket og lagt grunnlag for ytterligere bedring av arbeidsmarkedet i tiden som kommer, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (14.10.05).

Pressemelding

Nr.: 72
Dato: 14.10.05

Fortsatt økt sysselsetting og lavere ledighet i 2006

Utsiktene for arbeidsmarkedet i 2006 gir grunnlag for økning i sysselsettingen og ytterligere nedgang i arbeidsledigheten. – Regjeringens politikk og samarbeidet med partene i arbeidslivet har vært svært vellykket og lagt grunnlag for ytterligere bedring av arbeidsmarkedet i tiden som kommer, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

- Det kraftige fallet i sykefraværet det siste året vil også føre til at færre personer vil trenge rehabiliteringspenger og uføreytelser i tiden framover. Det er positivt for arbeidsmarkedet, sier statsråden.

De to siste årene har antall sysselsatte personer økt med rundt 30 000 og antall registrert helt ledige arbeidssøkere er redusert med 13 000. Dette skyldes en aktiv økonomisk politikk, en god arbeidsmarkedspolitikk og bedrede konjunkturer.

- Dette er hyggelig for dem som har fått jobb, bra for norske bedrifter og samfunnet sparer nærmere én milliard kroner på reduksjon i dagpenger, sier Høybråten.

Det totale sykefraværet er redusert med 12 prosent i 2. kvartal 2005, sammenlignet med 2. kvartal 2004. De nye sykefraværsreglene og fokus på sykefraværsarbeid i hele arbeidslivet i tråd med IA-avtalens mål, er årsaker til denne nedgangen.

Særlig innsats mot langtidsledige

Ordinære arbeidsmarkedstiltak er et viktig virkemiddel særlig overfor langtidsledige, herunder langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere og ungdom, samt mottakere av ventestønad og personer med lange dagpengeperioder bak seg. Samlet foreslås det et gjennomsnittlig nivå på om lag 10 400 plasser i 2006, fordelt med 12 700 plasser i 1. halvår og 8 000 plasser i 2. halvår. Nivået 1. halvår er en videreføring fra 2. halvår 2005. Nivået for 2. halvår 2006 skal vurderes på nytt i Revidert nasjonalbudsjett 2006.

Det vil gjøres en særlig innsats for å få langtidsmottakere av dagpenger og personer som mottar ventestønad tilbake i arbeid. Dette er særlig viktig ettersom sannsynligheten for varig avgang fra arbeidslivet øker med varigheten av ledighetsperioden.

Største innsats for aktiv attføring noen gang

Regjeringen vil styrke den aktive attføringspolitikken. Som et ledd i denne styrkingen bevilges midler til 26 300 plasser til spesielle arbeidsmarkedstiltak i 2006. Dette er en økning på 1 200 plasser i gjennomsnitt fra 2005. Dette omfatter også etablering av 600 nye plasser i løpet av 2006 for å bekjempe og forebygge fattigdom.

- Det er den største innsatsen for personer som har behov for yrkesrettet attføring noen gang. Målet er å gi disse tilbud som kvalifiserer dem for ordinært arbeid på varig basis, sier Høybråten.

Fra 1. januar 2006 blir det gjort enkelte endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltakene for å gjøre dem mer tilpasset brukernes behov. Det vil blant annet bli etablert en langvarig lønnstilskuddsordning innrettet mot arbeidssøkere med mer omfattende arbeidshindre, og oppfølgingstiltaket Arbeid med bistand vil bli utvidet til nye brukergrupper.

Den arbeidsrettede delen av regjeringens satsing mot fattigdom vil også gjøres landsomfattende i 2006.

Aetat er styrket

I perioden 2003-2005 er Aetat tilført midler tilsvarende om lag 700 årsverk for oppfølging av arbeidssøkere. I 2006 skal arbeidet i særlig grad rettes inn mot å gi et bedre tilbud til å følge opp yrkeshemmede arbeidssøkere blant annet for å redusere ventetiden før tiltak. Aetat vil også spesielt følge opp ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere som ledd i regjeringens satsing mot fattigdom, samt styrke innsatsen overfor personer med psykiske lidelser.

Eldre arbeidssøkere og arbeidssøkere med omsorgsansvar

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker at kravet om at en arbeidssøker må være villig til å ta enhver jobb over hele Norge for å få dagpenger, må praktiseres noe mer lempelig overfor personer med omsorgsansvar for små barn. Departementet vil følge dette opp i dialog med Aetat. Departementet vil også vurdere om aktivitetskravene i tilstrekkelig grad tar høyde for strukturelle forskjeller mellom de ulike aldersgruppene.