Historisk arkiv

Øker barnetillegget med inntil 20 000 i tidsbegrenset uførestønad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Samarbeidsregjeringen foreslår at mottakere av tidsbegrenset uførestønad skal få behovsprøvd barnetillegg etter de samme reglene som for uførepensjonister (14.10.05).

Pressemelding

Nr.: 74
Dato: 14.10.05

Øker barnetillegget med inntil 20 000 i tidsbegrenset uførestønad

Regjeringen foreslår at mottakere av tidsbegrenset uførestønad skal få behovsprøvd barnetillegg etter de samme reglene som for uførepensjonister.
– Omleggingen er en del av regjeringens tiltakspakke mot fattigdom, og innebærer en inntektsøkning på inntil 20 000 kroner, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Generelt viser evalueringen av ordningen at de som er tildelt tidsbegrenset uføretrygd ikke nødvendigvis kommer dårligere ut enn om de hadde fått uføretrygd. Men på grunn av store forskjeller i beregning av barnetillegget kommer imidlertid noen av dem som har barn og lavt inntektsgrunnlag dårligere ut enn om de hadde hatt varig uføretrygd.

– Regjeringen foreslår derfor at barnetillegget beregnes på samme måte for varig og tidsbegrenset uføretrygd. For dem som har et lavt inntektsgrunnlag betyr endringen at de kan få inntil 24 280 kroner per år for hvert barn. Det er en vesentlig forbedring fra dagens barnetillegg på 17 kroner per barn per virkedag, som på årsbasis gir 4 420 kroner per barn, sier Høybråten.

Tidsbegrenset uføretrygd er en korttidsytelse som ble innført fra 1. januar 2004. Utmålingen av stønadsbeløp skjer på samme måte som for kortidsytelsene rehabiliteringspenger og attføringspenger. Dette gjelder også det standardiserte barnetillegget på 17 kroner per virkedag til alle. Den varige uføretrygden utmåles på samme måte som alderspensjon, og barnetillegget ytes med inntil 24 280 kroner i året for hvert barn. Ordningen er behovsprøvd, og stønadsnivået vil derfor avhenge av egen inntekt og inntekt til ektefellen eller samboer.

Alle mottakere av tidsbegrenset uførestønad med barn under 18 år får fra 1. juni 2006 omregnet sin ytelse. Dagens stønadsmottakere, som ikke har krav på behovsprøvd barnetillegg, får beholde det standardiserte tillegget på 17 kroner per dag. For nye tilfeller vil det standardiserte barnetillegget bli avviklet.

Merutgiftene er anslått til 59,1 millioner kroner for 2006.