Historisk arkiv

Bedre vilkår for frivillige organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Pressemelding

Nr.: 02069G
Dato: 03.10.02

Bedre vilkår for frivillige organisasjoner

Å styrke barn og ungdoms eget engasjement gjennom frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner står sentralt i barne- og ungdomspolitikken. Derfor vil støtten til både det lokale og det sentrale arbeidet i barne- og ungdomsorganisasjonene bli styrket i 2003.

Regjeringen arbeider med en betydelig forenkling av regelverket for støtte til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Formålet med forenklingen er blant annet å frigjøre ressurser og redusere den statlige styringen i det frivillige organisasjonsarbeidet. Det tas sikte på at et nytt regelverk vil gjelde for tilskuddene i 2003. - Vi vil vise organisasjonene større tillit og stimulere mangfoldet, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Omleggingen kan medføre endringer i fordelingen av tilskudd mellom organisasjonene, men det innføres ordninger som sikrer at ingen organisasjoner går ned i tilskudd i overgangsperioden. Før overgangsperioden utløper vil departementet foreta en gjennomgang av situasjonen med tanke på fortsatt gode rammebetingelser og forutsigbarhet for organisasjonene. Støtten til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt gjennom Frifond-ordningen vil bli betydelig styrket som en konsekvens av Stortingets vedtak om endring i lov om pengespill. Foreløpige prognoser for spilleoverskuddet i 2003 viser at økningen til Barne- og familiedepartementets andel av Frifond-ordningen blir på 27,9 millioner kroner.

Regjeringen ser støtten til det lokale og det nasjonale arbeidet i barne- og ungdomsorganisasjonene i sammenheng og foreslår en overføring på 10 millioner kroner for å styrke den nasjonale koordineringen og det lokale organisasjonsarbeidet. Dette gjøres både for å unngå reduksjon til enkeltorganisasjoner ved omlegging av regelverket, men også fordi økte midler lokalt vil kreve ytterligere arbeid og oppfølging fra organisasjonenes sentralledd. - De frivillige organisasjonene gjør et viktig arbeid. Det er derfor nødvendig å gi organisasjonene bedre og stabile økonomiske betingelser, sier Dåvøy.

BFDs øvrige pressemeldinger om statsbudsjettet 2003