Historisk arkiv

Kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Pressemelding

Nr.: 02069H
Dato: 03.10.02

Kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettet

Det legges for første gang frem et eget vedlegg til statsbudsjettet om integrering av likestillingsperspektivet. Hvilke konsekvenser ulike tiltak har for kvinner og menn er vurdert. - Å vurdere tiltak i budsjettet i forhold til likestilling er viktig for å synliggjøre uønskede ulikheter og målrette tiltak som retter opp skjevhetene. Dette er starten på et langsiktig arbeid, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Som en start har åtte departementer vurdert utvalgte budsjettområder i et kjønns- og likestillingsperspektiv:

  • Arbeids- og administrasjonsdepartementet: likelønn for kvinner og menn i staten og rekruttering av kvinner til ledende stillinger.
  • Barne- og familiedepartementet: barnehagepolitikken, ungdomstiltak og forbrukerundervisning i skolen
  • Forsvarsdepartementet: befals- og krigsskoleutdanningen.
  • Justisdepartementet - rekruttering av kvinner i lederstillinger i politi, rettsvesen og kriminalomsorg.
  • Kommunal og regionaldepartementet: innvandringsområdet – tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, kjønnsbasert forfølgelse og handel med kvinner
  • Nærings- og handelsdepartementet: kvinnesatsingsprosjekter i regi av SND og kvinnerepresentasjon i styrer i statlige selskaper og foretak.
  • Sosialdepartementet: uføretrygd til deltidsarbeidende
  • Utdanningsdepartementet: kvinneandelen i vitenskapelige stillinger i akademia

Barne- og familiedepartementet har utviklet en metode for å vurdere fordelingen av bevilgningene i budsjettet og konsekvensene av fordelingen for menn og kvinner. Det norske initiativet er i tråd med nordisk og internasjonal satsing. De nordiske ministrene for finans og likestilling har vedtatt å gjennomføre et nordisk prosjekt for integrering av kjønns- og likestillingsperspektiv i nordisk økonomisk politikk, med vekt på statsbudsjettene. Også EU og andre land gjennomfører lignende initiativ.

BFDs øvrige pressemeldinger om statsbudsjettet 2003