Historisk arkiv

Rekordstore bevilgninger til barn og familier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Regjeringens budsjettforslag innebærer den største satsingen på barnehager noensinne. De statlige overføringene til barnehagene øker med 1,67 milliarder kroner. - Vi ønsker å styrke tryggheten og valgfriheten for barn og familier, og foreslår rekordstore summer til sektoren, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. (03.10.02)

Pressemelding

Nr.: 02069A
Dato: 03.10.02

Rekordstore bevilgninger til barn og familier

Regjeringens budsjettforslag innebærer den største satsingen på barnehager noensinne. De statlige overføringene til barnehagene øker med 1,67 milliarder kroner. - Vi ønsker å styrke tryggheten og valgfriheten for barn og familier, og foreslår rekordstore summer til sektoren, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Budsjettforslaget til Barne- og familiedepartementet øker i alt med 7,3 prosent i forhold til vedtatt budsjett 2002.

- Det er regjeringens mål å sikre full behovsdekning og gradvis lavere foreldrebetaling. Vi legger til rette for en foreldrebetaling på 2500 kroner per måned fra 1. august 2003. Vi følger opp barnehageavtalen i Stortinget, og håper på et bredt politisk samarbeid for å løse avtalens ambisiøse utfordringer. Vi trenger grundigere utredninger før vi kan legge frem en endelig finansieringsordning for barnehagesektoren. Det viktigste for regjeringen er å sørge for nok barnehageplasser, det er ikke akseptabelt at det fortsatt er barnehagekøer, sier Dåvøy. I regjeringens budsjettforslag er det tatt høyde for at det skal etableres 12 000 plasser i 2003, og at stimuleringstilskuddet skal videreføres.

Kontantstøtten økes

Kontantstøtten økes fra 3000 til 3657 kroner måneden fra 1. august neste år. Økningen gjøres mulig ved at ordningen med småbarnstillegg fjernes fra samme dato. - De to ordningene har tilnærmet samme formål og målgruppe, og vi får med dette en forenkling i overføringsordningene. At vi velger å avvikle småbarnstillegget og å øke kontantstøtten tilsvarende må også sees i sammenheng med barnehagesatsingen. De som ikke er så heldige å ha barnehageplass, skal ikke tape ytterligere. Vi mener dette er viktig med hensyn både til valgfrihet og fordeling, sier Dåvøy. Enslige forsørgere skal beholde det ekstra småbarnstillegget de får i dag. Regjeringens forslag innebærer at de fleste småbarnsfamilier vil nyte godt av enten redusert foreldrebetaling i barnehage eller økt kontantstøtte.

Styrker samlivstiltak

- Barn er ofte de tause taperne ved skilsmisse og samlivsbrudd. Vi ønsker å styrke ekteskapet og det varige forpliktende samliv, sier barne- og familieministeren. Regjeringen foreslår å styrke kompetansearbeidet i familievernet med 1 million kroner og styrke samlivstiltak og samlivskurs med 1 million kroner.

Svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende

Regjeringen fremmer forslag om endringer i folketrygdloven slik at selvstendig næringsdrivende omfattes av ordningen med svangerskapspenger med virkning fra 1. juli 2003. Svangerskapspenger utbetales til gravide som ikke kan fortsette i sitt ordinære arbeid på grunn av at fosteret kan bli utsatt for fare. - Jeg mener det er urimelig at kvinner som er selvstendig næringsdrivende ikke skal få denne rettigheten. Konsekvensene av dagens regelverk kan være at fosteret får et dårligere vern når mor er selvstendig næringsdrivende enn når hun er arbeidstaker. Et rettferdighetskrav er innfridd, sier Dåvøy.

Mer til frivillige organisasjoner

Foreløpige prognoser viser at økningen til Barne- og familiedepartementets andel av Frifond-ordningen blir på 27,9 millioner kroner. Gjennom de økte tippemidlene og omdisponering av deler av Frifondmidlene foreslår regjeringen en økning av støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene med 10 millioner kroner. Midlene skal blant annet bidra til at ingen organisasjoner får redusert tilskudd ved overgangen til et nytt regelverk, og skal styrke lokal aktivitet. - Det arbeides med en forenkling av regelverket som skal frigjøre ressurser for organisasjonene, og gi de større medbestemmelse og frihet i eget arbeid. Gjennom mindre statlig styring ønsker vi å vise større respekt for organisasjonenes mangfold og egenart, sier Dåvøy. I tillegg økes tilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner med 500 000 kroner i 2003.

Økt tilskudd til storbyungdom

Regjeringen vil øke innsatsen for ungdom i storbyene gjennom tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn, de såkalte storbymidlene. Bevilgningen foreslås økt med 2,5 millioner kroner. – Økningen skal benyttes til innsats for barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer. Vi ønsker å legge spesiell vekt på målrettet arbeid for å fange opp utsatte barn og unge. Prosjekter som kan bidra til at ungdom kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter og bidrar til integrering vil bli prioritert, understreker Laila Dåvøy. Storbyordningen omfatter ti kommuner: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Skien, Kristiansand, Sandnes, Tromsø, og Fredrikstad.

BFDs øvrige pressemeldinger om statsbudsjettet 2003