Historisk arkiv

Nye forskrifter for barneverninstitusjoner og fosterhjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet har fastsatt nye forskrifter for fosterhjem og for tilsyn med barneverninstitusjoner. Forskriftene trer i kraft 1. januar 2004, da Statens Barnevern og Familievern (SBF) overtar fylkeskommunenes ansvar for barnevernet. (22.12.03)

Pressemelding

Nr.: 03087
Dato: 22.12.03

Gjelder fra 1. januar:

Nye forskrifter for barneverninstitusjoner og fosterhjem

Barne- og familiedepartementet har nå fastsatt nye forskrifter for fosterhjem og for tilsyn med barneverninstitusjoner. Forskriftene trer i kraft 1. januar 2004, da Statens Barnevern og Familievern (SBF) overtar fylkeskommunenes ansvar for barnevernet. Tilsynsforskriften må ses i sammenheng med innføringen av kvalitetskrav og en egen godkjenningsordning for barneverninstitusjoner, som begge trer i kraft samtidig.

- De nye forskriftene og ordningene tydeliggjør et overordnet ansvar for barnas rettssikkerhet. Samlet innebærer de tettere tilsyn og kontroll, og en langt bedre faglig oppfølging av både barneverninstitusjoner og fosterhjem, understreker barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF).

Institusjonene

Forskriften om tilsyn med barneverninstitusjoner fastslår at fylkesmannen skal påse at lover og regler blir fulgt, og at barna får forsvarlig omsorg og behandling. Respekten for barnas integritet er understreket. Fylkesmannen skal dessuten informere barna om at de kan ta direkte kontakt med tilsynsmyndigheten, og om hvordan de kan opprette slik kontakt. Endelig har fylkesmannen et særlig ansvar for å følge opp eventuell tvangsbruk ved institusjonene og påse at barna ikke utsettes for noe som krenker deres integritet eller rettigheter etter barnevernloven. Det gjelder bl.a. retten til samkvem med andre og retten til å kunne bevege seg fritt i og utenfor institusjonens område.

Hovedregelen er at det skal føres tilsyn ved besøk i institusjoner så ofte som forholdene ved den enkelte institusjon tilsier det. Fylkesmannen skal gjennomføre minst to besøk årlig ved hver institusjon, hvorav minst ett skal være uanmeldt. Ved institusjoner som tar imot barn med alvorlige adferdsvansker skal det utføres minst fire besøk årlig, herav minst to uanmeldte. I tillegg skal besøk foretas ved alle klager eller når fylkesmannen ellers blir kjent med uheldige forhold. Besøkene skal foretas når barna er til stede, og tilsynet skal ta kontakt med det enkelte barn. Barnas rett til å snakke med tilsynet uten at personalet er tilstede er understreket, og barna skal opplyses om denne rettigheten.

I tillegg skal fylkesmannen gjennomføre systemrevisjon hvert år i den enkelte institusjon. Fylkesmannen skal bl.a. påse at institusjonen har etablert et tilfredsstillende system for internkontroll i samsvar med de nye kvalitetskravene.

Forskriften om kvalitetskrav pålegger hver institusjon å ha en skriftlig plan for virksomheten, der det må redegjøres for hvordan den kan imøtekomme kravene i kvalitetsforskriften og annet lov- og regelverk. Kravene gjelder bl.a. fysisk utforming, bemanning og de ansattes kompetanse, ledelse og faglig opplæring og veiledning, oppbevaring av beboernes private eiendeler, medisinsk tilsyn og behandling av personopplysninger. Institusjonene skal også etablere internkontroll for å sikre drift i samsvar med kravene.

I tillegg har den statlige regionale barnevernmyndigheten ansvar for godkjenning, faglig oppfølging og kontroll med institusjonene. I den nye godkjenningsordningen heter det bl.a. SBF kan ”når som helst og på den måte den finner hensiktsmessig” føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede. SBF har også myndighet til å trekke godkjenningen tilbake. Det vil medføre at institusjonen ikke lenger kan benyttes til plassering av barn etter barnevernloven.

Fosterhjemmene

Fra årsskiftet overtar regionene i det statlige barnevernet ansvaret for rekruttering, opplæring og formidling av fosterhjem. Den nye forskriften for fosterhjem understreker at barnets beste skal legges til grunn ved valg av fosterhjem, og at barnevernet alltid skal vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterforeldre. Barnets foreldre og barn som har fylt syv år skal dessuten ha anledning til å uttale seg om valg av fosterhjem. Forskriften fastslår at fosterhjemmet bør bestå av to fosterforeldre av forskjellig kjønn, men også at enslige, homofile og lesbiske fosterforeldre kan velges når dette vil være til det aktuelle barnets beste.

Barnevernets skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Det omfatter plikt til å gi fosterforeldre råd og veiledning etter behov så lenge plasseringen varer og besøk i fosterhjemmet minst fire ganger årlig.

I tillegg skal det oppnevnes en tilsynsfører til det enkelte barn når et fosterhjem blir godkjent. Tilsynsføreren skal ha en uavhengig rolle i forhold til både barnevernet og fosterforeldrene, og barn over syv år skal kunne uttale seg om valg av tilsynsfører. Det skal legges vekt på å finne en tilsynsfører som barnet har eller kan få nødvendig tillit til. Tilsynsføreren skal besøke barnet i fosterhjemmet så ofte som nødvendig og minst fire ganger årlig, og barnet skal sikres mulighet til å ta opp eventuelle problemer med tilsynsføreren uten at fosterforeldrene er til stede.

- De nye bestemmelsene om tilsyn, kontroll og faglig oppfølging gis oss et langt bedre verktøy enn tidligere til å sikre forsvarlig omsorg, rettssikkerhet og integritet for barn under barnevernets omsorg, understreker barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Aktuelle lenker:
Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner
Forskrift om fosterhjem
Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner
Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven
Informasjon om endringer i forskrifter gitt med hjemmel i barnevernloven