Historisk arkiv

Endringer i barnevernloven - Høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Høring: Endringer i barnevernloven

Kommunene bør få plikt til internkontroll av sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven. Det bør også lovfestes at kommunene har plikt til å vurdere den enkeltes behov og egnede botiltak ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere. Dette er to av forslagene til endringer i barnevernloven som Barne- og familiedepartementet nå sender på høring.

- Plikt til internkontroll for kommunenes oppgaver etter barnevernloven vil bidra til å bedre kvaliteten på kommunale barneverntjenester. Det vil i tillegg legge til rette for et mer systematisk tilsyn fra fylkesmennenes side. Dette er behov som også Riksrevisjonen har påpekt i sin rapport, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Laila Dåvøy legger vekt på at kommunene fører egenkontroll med alle faser i en barnevernsak, og at de fører egenkontroll også i de sakene der kommunalt barnevern beslutter at det ikke skal iverksettes tiltak.

I høringsnotatet foreslås det å lovfeste en plikt for kommunene til å vurdere egnede botiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger ved bosetting i kommunen.

– Det bør være opp til den enkelte kommune hvor den vil forankre ansvaret for dette i sitt apparat. Men kommunen må ha plikt til å vurdere den enkeltes behov og finne egnede tiltak ved bosetting. I dette ligger også at barnevernet skal undersøke forholdet dersom det er grunn til å anta at det er behov for barneverntiltak, understreker Dåvøy.

Det foreslås videre å forenkle saksbehandlingen ved adopsjon etter barnevernloven, slik at dobbeltbehandling i både fylkesnemndene og Barne-, ungdoms- og familieetaten opphører. Forslaget innebærer at sakene skal realitetsbehandles bare i fylkesnemnda. Blant forslagene er også at det skal presiseres tydeligere barneverntjenestens plikt til å følge opp de biologiske foreldrene etter omsorgsovertakelser.

Høringsdokumentet finnes på www.bfd.dep.no