Historisk arkiv

Det forsvarsrelaterte samarbeidet mellom Norge og Russland – en oversikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Statssekretær Gunnar Heløe i samtaler med nestkommanderende for Nordflåten under et besøk i Russland høsten 2002(12.11.02) I forbindelse med president Putins besøk fremlegges en status for det forsvarsrelaterte samarbeidet mellom Norge og Russland. Årets tiltaksplan inkluderer 13 forskjellige tiltak.

Det forsvarsrelaterte samarbeidet mellom Norge og Russland – en oversikt


Statssekretær Gunnar Heløe i samtaler med nestkommanderende for Nordflåten under et besøk i Russland høsten 2002

(12.11.02) I forbindelse med president Putins besøk fremlegges en status for det forsvarsrelaterte samarbeidet mellom Norge og Russland. Årets tiltaksplan inkluderer 13 forskjellige tiltak.

Tiltaksplanen mellom Norge og Russland

Grunnlaget for det forsvarsrelaterte samarbeidet mellom Norge og Russland er en bilateral MoU fra 1995, som følges opp gjennom årlige tiltaksplaner. Tiltaksplanene inneholder besøksutvekslinger mellom norske og russiske militære på kommando-, avdelings- og skolenivå. Gjennom disse planene legges det til rette for at forbindelser kan etableres både på høyere og midlere militært nivå. Slik kontakt anser man fra norsk side som viktig for å ivareta og videreutvikle åpenheten og tilliten mellom våre to lands væpnede styrker.

Frem til 1998 var utviklingen i samarbeidet generelt sett positiv, til tross for en del praktiske problemer. I 1998-99 endret russiske myndigheter sin holdning til samarbeidet, blant annet grunnet NATOs luftkampanje mot Jugoslavia. Dette gjorde at arbeidet med tiltaksplanen for 1999 og 2000 fikk et begrenset omfang.

Fra norsk side ble det gjort forsøk på å revitalisere det militære samarbeidet og initiere nye tiltak. Dette ble ansett som spesielt viktig etter Kursk-ulykken. Gjennomføringen av den bilaterale tiltaksplanen for 2001 var svært løfterik, og 9 av 12 tiltak ble gjennomført. Også tiltaksplanen for inneværende år (13 tiltak) reflekterer det gode samarbeidsforholdet mellom våre to land. Av inneværende års aktiviteter kan nevnes følgende:

I Norge:

  • Besøk av Sjef Leningrad Militærdistrikt til Øverstkommanderende for Sør-Norge
  • Besøk fra Sjef Nordflåten til Øverstkommanderende i Nord-Norge
  • Russisk fartøybesøk til norsk havn ("Admiral Tsjabanenko")
  • Delegasjon fra 61. Marineinfanteribrigade til Kystjegerkommandoen i Norge
  • Besøk fra Leningrad Krigsskole i St. Petersburg til Krigsskolen Linnerud
  • Besøk av 200 Motoriserte infanteribrigade (Petsjenga) til FKN, DKN og 6. divisjon

I Russland:

  • Besøk av Øverstkommanderende for Sør-Norge/Kommandøren for Sjøstridskreftene i Sør-Norge til Sjef Østersjøflåten i Kaliningrad
  • Norsk fartøysbesøk til Kaliningrad
  • Besøk av DKN og 6. divisjon til 200. Motoriserte infanteribrigade (Petsjenga)
  • Kadetter fra Sjøkrigsskolen i Bergen til Sjøkrigsskolen i Kaliningrad

Flere av disse tiltakene, som kontakten mellom ØKS og ØKN med henholdsvis Sjef Leningrad militærdistrikt/Sjef Østersjøflåten og Sjef Nordflåten, er besøk som man tar sikte på å gjennomføre på årlig basis. Det samme gjelder kontakten mellom 6. divisjon og 200. Motoriserte infanteribrigade. Fra norsk side ser vi meget optimistisk på det videre samarbeidet mellom Norge og Russland innenfor forsvarssektoren.

Samarbeid utover tiltaksplanen

Det trilaterale miljøsamarbeidet (AMEC) og det FD-ledede prosjektet for omskolering av overtallige offiserer fra Nordflåten, er tiltak som gjennomføres i henhold til egne avtaler. Omskoleringsprosjektet ble formelt startet opp i mars 2000, da et 40-talls offiserer påbegynte sin utdannelse til sivile arbeidsoppgaver. To ganger i året får russiske offiserer tilbud om å delta, og til nå har om lag 350 blitt uteksaminert. AMEC-samarbeidet (det trilaterale forsvarsmiljøsamarbeidet mellom USA, Norge og Russland) er et arbeide som Norge prioriterer høyt fordi det bidrar til å øke sikkerheten rundt lagringen av kjernefysisk materiale i nordområdene.

I tillegg har Forsvaret også samarbeid med de russiske grensestyrkene (som ikke er en del av de russiske væpnede styrker). Dette samarbeidet ivaretas først og fremst av kystvakten. Foruten kontakter om fiskerioppsyn, deltar kystvakten, innenfor rammen av avtalen om redningssamarbeid av 1995, i den årlige norsk-russiske (sivile) søk- og redningsøvelsen Barents.

Videre ble det etter Kasjanov-Stoltenberg møtet i 2000, undertegnet en MoU om utvidet samarbeid om varsling- og redning. I fjor sommer ble det nedsatt en norsk-russisk arbeidsgruppe som ville vurdere nye felles initiativ i tilknytning til dette. Arbeidet på norsk side ledes av Justisdepartementet og Forsvaret stiller med representanter fra FO.

Et siste samarbeidsområde som håndteres av Forsvaret er avtalen mellom Norge og Russland om å forhindre episoder til sjøs (INCSEA). Formålet er å legge til rette for større sikkerhet for landenes skip og fartøyer.