Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen la i dag frem et forsvarsbudsjett for 2003 på 29,6 milliarder kroner. Dette er en reell økning på over 1 milliard kroner i forhold til det forsvarsbudsjettet forrige regjering la fram i fjor. Regjeringen følger dermed opp gjennomføringen av den forsvarspolitiske enighet som ble oppnådd i Stortinget tidligere i år.

Pressemelding

Nr.: 48/2002
Dato: 3. oktober 2002

Forsvarsbudsjettet 2003

Regjeringen la i dag frem et forsvarsbudsjett for 2003 på 29,6 milliarder kroner. Dette er en reell økning på over 1 milliard kroner i forhold til det forsvarsbudsjettet forrige regjering la fram i fjor. Regjeringen følger dermed opp gjennomføringen av den forsvarspolitiske enighet som ble oppnådd i Stortinget tidligere i år.

Enigheten legger til grunn en økonomisk ramme for Forsvaret på 118 milliarder kroner for perioden 2002-2005. Forsvarsbudsjettet for 2003 bringer dermed samsvar mellom den vedtatte forsvarsstrukturen og de ressurser som er stilt til disposisjon for å finansiere denne.

- Dette er helt nødvendig for å nå målet om et fleksibelt og moderne Forsvar med betydelig forbedret operativ evne, sier Forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Hovedmål og prioriteringer

Omstillingen av Forsvaret er i rute. Med årets budsjettforslag ligger alt til rette for å fortsette omleggingen til et mer moderne og effektivt Forsvar.

- Å videreføre omleggingen av Forsvaret er den viktigste oppgaven i 2003. Vi legger nå grunnalget for et Forsvar som kan løse et bredere spekter av oppgaver raskere og mer effektivt enn i dag, fremholder Krohn Devold. Det er blitt større sammenfall mellom nasjonale og internasjonale, sivile og militære sikkerhetsutfordringer, også med hensyn til hva slags styrker som kreves. Omleggingen vil derfor også bidra til å styrke Forsvarets evne til å bekjempe terror.

Stortingets vedtak om en økonomisk ramme på 118 milliarder kroner i omstillingsperioden 2002-2005, skaper stabilitet og forutsigbarhet for forsvarsplanleggingen og balanse mellom struktur og ressurser. Regjeringens forslag om et forsvarsbudsjett på 29,6 milliarder kroner i 2003, følger opp Stortingets forutsetninger om gjennomføring og finansiering av omleggingen. Budsjettforslaget for 2003 er bygget opp på basis av fortsatt driftsutvikling mot et mål hvor utgiftene ligger to milliarder kroner lavere sammenliknet med et alternativ uten omlegging. Dette gir rom for økte investeringer i nytt og moderne utstyr. I underkant av 3 000 av de 5 000 årsverkene som Forsvaret skal reduseres med innen utgangen av 2005, er så langtkonkretisert, og personellet har i hovedsak sluttet.

Hovedprofilen i budsjettforslaget

I tråd med forutsetningene for omleggingen frigjøres midler fra driftsbudsjettet, som sammenlignet med 2002 reduseres med i underkant av to prosent. Dermed kan investeringsbudsjettet prioriteres og økes reellt med fire prosent sammenliknet med 2002.

Investeringer

Investeringsbudsjettet er på 9,8 milliarder kroner i 2003. Forsvaret skal bruke 6,8 milliarder kroner på materiellinvesteringer og 2,5 milliarder kroner på nasjonale investeringer innenfor eiendom, bygg og anlegg.

Følgende satsningsområder er prioritert:

  • Om lag en tredel av Forsvarets investeringsmidler er planlagt brukt på sjøforsvarsstyrkene i 2003 og anskaffelsen av nye fregatter er samlet sett det største enkeltprosjektet.
  • For landforsvaret styrkes bl.a. Hærens del av Forsvarets innsatsstyrker (FIST-H) med anskaffelse og tilpasning av brukte Leopard 2 A4 stridsvogner og gjennom forbedring av pansrede spesialkjøretøy - M 113. En anskaffelse av et nytt taktisk treningssystem vil gi en avgjørende heving av kvaliteten på utdannelsen til strid på kompaninivå og ned til den enkelte soldat.
  • For luftforsvarsstyrkene er anskaffelse av nytt enhetshelikopter for Kystvakten og Sjøforsvarets nye fregatter, det største enkeltprosjektet i 2003. I tillegg kommer prosjekt for oppgradering av luftvernsystemet NASAMS og prosjekt for oppgradering av utstyr for elektronisk krigføring til F-16 kampfly.
  • Forsvaret prioriterer investeringer i eiendommer, bygg og anlegg (EBA) relatert til omstilling. Omleggingstiltak som blir prioritert for gjennomføring tidlig i planperioden er knyttet til funksjoner som må være på plass for at virksomheten skal kunne flyttes til ny lokalisering. I perioden 2003–2005 skal tilgjengelige ressurser til investering i EBA også prioriteres i forhold til styrkeproduksjon for flernasjonale operasjoner. Utbyggingen av regionfelt Østlandet og nye befalsforlegninger på Rena er de EBA-prosjektene det skal brukes mest penger på i 2003.

Drift

Driftsbudsjettet for 2003 er på 19,9 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 1,8 prosent i forhold til budsjettet for 2002. Forsvaret vil i 2003 prioritere den norske deltagelsen i operasjonene i og rundt Afghanistan og norske styrkebidrag i KFOR. Det er satt av drøyt en milliard kroner til dette. I Afghanistan er Norges bidrag styrket ved at det er sendt seks F-16 kampfly til operasjonen "Enduring Freedom". Flyene skal delta i operasjonen i perioden 1. oktober 2002 – 1. april 2003. Der vil de inngå i et kampflysamarbeid med Danmark og Nederland. Norge vil fortsatt være en aktiv bidragsyter til fredsoperasjonene på Balkan. Deltakelsen i KFOR opprettholdes med en mekanisert infanteribataljon som opererer sammen med styrker fra Storbritannia, Finland og Sverige.

For Kystvakten videreføres den økonomiske rammen for 2002. KV Svalbard settes inn i full operativ tjeneste fra høsten 2002 og representerer en betydelig styrking av Forsvarets kapasitet til å utføre kystvaktoppgaver, både i nordlige og sørlige farvann. Den havgående delen av Kystvakten vil bli spesielt prioritert i 2003.

Heimevernets budsjett økes med 320 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2002 for å kunne overta nye oppgaver og holde det øvingsnivået som Stortinget har lagt opp til.

Forsvarets øverste ledelse

Forsvarets overkommando skal legges ned og forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner integreres i Forsvarsdepartementet. Forsvarsstaben opprettes til støtte for Forsvarssjefen i hans rolle som sjef for Forsvarets militære organisasjon. Disse organisatoriske endringene vil bli gjennomført sommeren 2003 eller så snart det praktisk lar seg gjøre. Siden det planlagte nye bygget for den strategiske ledelsen ikke vil stå ferdig på dette tidspunktet, må lokaliseringen skje midlertidig i flere bygninger på og ved Akershus festning.

Tilskudd til kommuner

For å håndtere utfordringer som omleggingen av Forsvaret vil medføre, videreføres tilskuddet på 40 millioner kroner til styrking av næringsutviklingen i de kommuner som blir sterkest berørt.