Historisk arkiv

Gjennomføringsproposisjonen - Det nye Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen legger frem forslag som medfører at forsvarsbudsjettet for 2002 er det største siden den kalde krigens slutt. Regjeringen anbefaler enkelte endringer i Forsvarets struktur og organisasjon. Forslaget innebærer at det blir balanse mellom forsvarsstrukturen og bevilgningene.

Pressemelding

Nr.: 20/2002
Dato: 05.04.02

Gjennomføringsproposisjonen – Det nye Forsvaret

Regjeringen legger frem forslag som medfører at forsvarsbudsjettet for 2002 er det største siden den kalde krigens slutt. Regjeringen anbefaler enkelte endringer i Forsvarets struktur og organisasjon. Forslaget innebærer at det blir balanse mellom forsvarsstrukturen og bevilgningene.

Bevilgningsnivå

Gjennomføringsproposisjonen er regjeringens forslag til oppfølging av langtidsplanen for Forsvaret. Totalkostnaden for omleggingsperioden 2002-2005 er beregnet til 123,6 milliarder kroner. Regjeringen foreslår innsparinger som gir en totalkostnad i perioden 2002-2005 på 118,0 milliarder kroner. I gjennomsnitt vil det årlige bevilgningsbehov være på 29,5 milliarder kroner.

For 2002 foreslår regjeringen at forsvarsbudsjettet øker med 1 milliard kroner i forhold til opprinnelig budsjett, til 28,7 milliarder kroner. Dette gir en økning på 3,8 prosent i forhold til saldert budsjett. Det er i tillegg iverksatt umiddelbare tiltak for å bedre Forsvarets evne til å forebygge, bekjempe og begrense effekten av terrorisme. Omleggingen av Forsvaret vil gi styrker med økt fleksibilitet og tilpasningsevne. I 2002 vil det være aktuelt å bevilge inntil 1 milliard kroner til antiterrortiltak og Norges innsats i Afghanistan.

Regjeringen ønsker en gradvis økning i de årlige budsjettene. I 2005 legges det opp til en bevilgning på 30,9 milliarder.

Balanse mellom forsvarsstrukturen og bevilgningene

Regjeringen har lagt stor vekt på å fremme et forslag til gjennomføring av langtidsplanen for Forsvaret der det er samsvar mellom de oppgaver og den struktur Forsvaret gis, og de pengene som bevilges.

Regjeringen ønsker et moderne og fleksibelt forsvar. Dessuten må Forsvaret tilpasses utviklingen i NATO som krever spesialenheter med rask reaksjonsevne. En større del av bevilgningen skal brukes til investeringer og mindre til drift. Omstillingsprosessen krever endringer i dagens forsvarsstruktur, også for å redusere forsvarsstrukturens kostnader.

Regjeringen foreslår noen justeringer i forsvarsstrukturen i forhold til Stortingets vedtak fra 14. juni i fjor:

  • Hæren: Hærens del av Forsvarets Innsatsstyrke skal inngå i Brigade 12 og erstatter deler av utstyrsparken til dagens Brigade 12. Haslemoen leir legges ned. 20 mobiliserbare feltkompanier blir ikke opprettet, fordi Heimevernet nå har ansvaret for territorialforsvaret.
  • Heimevernet: Styrkestrukturen på 83 000 soldater i Heimevernet opprettholdes. Eldre årsklasser i Heimevernet foreslås passivt rulleført. Det investeres i nytt utstyr, bygg og anlegg i Heimevernet for 775 millioner kroner i omstillingsperioden. Samtidig får Heimevernet tilført utstyr, bygg og anlegg fra andre deler av Forsvaret til en verdi av 1 milliard kroner.
  • Sjøforsvaret: Tre landgangsfartøyer fases ut og avhendes. Kystradarkjeden i Sør-Norge oppgraderes ikke. Maritim overvåkningssentral etableres ikke. Norge deltar ikke videre i ubåtprosjektet Viking. Det vil ikke bli en ny og utvidet fregattdokk ved Haakonsvern. Dette for å kunne prioritere investeringer i MTB-Skjold, fregatter og nye helikoptre.
  • Luftforsvaret: Redusert kostnadsanslag knyttet til anskaffelse av basesett.

I omstillingsperioden vil noen tiltak av midlertidig karakter gi betydelig innsparing:

  • Inntaket av vernepliktige reduseres med inntil 10 prosent av årsklassen.
  • Investeringene i Brigade 5 begrenses til personlig utrustning.

Proposisjonen fremmer kostnadsrammer og tidsplaner for flere prosjekter:

  • Regionfelt Østlandet foreslås med en kostnadsramme på i underkant av 1,9 milliarder kroner.
  • Det anskaffes 6 nye MTBer av Skjold-klassen som planlagt. Leveransen strekkes noe ut i tid i forhold til opprinnelige planer som følge av forsinkelser ved verftet. Fartøyene planlegges levert i løpet av neste langtidsperiode.

Ytterligere opplysninger

Gjennomføringsproposisjonen og kortversjonen av denne finnes på Forsvarsdepartementets hjemmeside www.fd.dep.no.

Kontaktperson i Forsvarsdepartementet er fungerende pressetalsmann Rolf Kjos.