Historisk arkiv

Stortingsproposisjon om finansiering av militær deltakelse i Afghanistan og nasjonale sikringstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har i dag oversendt til Stortinget en proposisjon (St.prp. nr 39 2001-2002) om finansieringen av Norges militære deltakelse i antiterrorkampanjen i Afghanistan og nasjonale sikringstiltak mot terrorisme.

Pressemelding

Nr.: 11/2002
Dato: 15.02.2002

Stortingsproposisjon om finansiering av militær deltakelse i Afghanistan og nasjonale sikringstiltak

Regjeringen har i dag oversendt til Stortinget en proposisjon (St.prp. nr 39 2001-2002) om finansieringen av Norges militære deltakelse i antiterrorkampanjen i Afghanistan og nasjonale sikringstiltak mot terrorisme. Til sammen foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet på 546 mill. kr i 2002.

Bakgrunnen for forslaget om tilleggsbevilgning er finansiering av bl. a. norsk deltakelse i "Operation Enduring Freedom" og den internasjonale sikkerhetsstyrken (ISAF). Av bevilgningen dekker 476 mill. kr eksisterende engasjement i tilknytning til kampanjen i

Afghanistan. Bevilgningen dekker i tillegg ekstraordinære utgifter i 2001 og 2002 i forbindelse med Forsvarets økte beredskap og skjerpet vakthold og sikring etter 11. september.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold sier: " NATO er i en artikkel 5 situasjon, og Norge er forpliktet til å bidra aktivt. Forsvaret er vårt viktigste sikkerhetspolitiske virkemiddel, og jeg er stolt over de norske styrkenes innsats i Afghanistan. Deltakelsen i den brede koalisjonen mot terrorisme bidrar til internasjonal sikkerhet, samtidig som det demonstrerer Norges evne til å stille relevante militære bidrag for å møte en av vår tids største utfordringer."