Historisk arkiv

Nytt anskaffelsesregelverk for Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(20.08.04) 1. september innføres et nytt regelverk for anskaffelser i Forsvaret. Det nye regelverket innebærer en forbedring og forenkling av Forsvarets anskaffelsesrutiner i forhold til dagens bestemmelser.

Pressemelding

Nr.: 19/2004
Dato: 20.08.04

Nytt anskaffelsesregelverk for Forsvaret

1. september innføres et nytt regelverk for anskaffelser i Forsvaret. Det nye regelverket innebærer en forbedring og forenkling av Forsvarets anskaffelsesrutiner i forhold til dagens bestemmelser. Endringen er i overensstemmelse med regjeringens målsetning om en modernisering og effektivisering av offentlig sektor.

Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF) erstatter dagens Bestemmelser vedrørende Anskaffelser til Forsvaret (BAF). Gjennom ARF gir Forsvarsdepartementet nærmere instrukser for hvordan Forsvarets anskaffelsesvirksomhet skal gjennomføres. Regelverket gjelder for hele Forsvaret, og er utformet med det formål for øyet å bidra til at Forsvarets anskaffelser utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og overordnede retningslinjer.

Alle Forsvarets anskaffelser er underlagt bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser, og hovedprinsippet for alle anskaffelser er kjøp etter konkurranse. Mange av Forsvarets anskaffelser er imidlertid omfattet av unntaksbestemmelsen i lovens § 3, som unntar anskaffelser som faller inn under bestemmelsene i EØS-avtalens art. 123 om medlemslandenes adgang til å treffe tiltak knyttet til produksjon av eller handel med våpen, ammunisjon og krigsmateriell, samt andre varer som er uunnværlige for forsvarsformål. Lov om offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse ved anskaffelser som kan unntas med hjemmel i art. 123.

De anskaffelser som ikke kommer inn under loven, er omfattet av reglene i ARF. Det nye regelverket viderefører hovedprinsippene i BAF, men er bedre tilpasset og harmonisert med lov om offentlige anskaffelser og forskrift gitt i medhold av loven. Grensesnittet mellom regelsettene blir dermed mer entydig. Revideringen medfører videre en forenkling og forbedring av Forsvarets anskaffelsesregelverk. Dette er også i samsvar med regjeringens målsetning om modernisering og effektivisering av offentlig sektor.

Les Anskaffelsesregelverkether