Historisk arkiv

Opprettelse av sentralt totalforsvarsforum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(23.09.05) Regjeringen har besluttet å opprette et Sentralt totalforsvarsforum. Forumet er et sivilt-militært samarbeidsorgan bestående av representanter fra Forsvaret og en rekke sivile etater og direktorater med ansvar innenfor totalforsvar og samfunnssikkerhet.

Pressemelding

Nr.: 34/2005
Dato: 23.09.05

Opprettelse av sentralt totalforsvarsforum

(23.09.05) Regjeringen har besluttet å opprette et Sentralt totalforsvarsforum. Forumet er et sivilt-militært samarbeidsorgan bestående av representanter fra Forsvaret og en rekke sivile etater og direktorater med ansvar innenfor totalforsvar og samfunnssikkerhet. Forumet erstatter den tidligere ordningen med en totalforsvarsnemnd i hver landsdel og fire regionale totalforsvarsnemnder i Sør-Norge.

Ordningen med totalforsvarsnemnder ble opprettet først og fremst for å ivareta Forsvarets behov for koordinering med sivile myndigheter innenfor det tradisjonelle totalforsvarskonseptet, blant annet for å sikre sivil støtte til Forsvaret i krise og krig.

De senere årene har Forsvarets organisasjon gjennomgått store endringer, ikke minst når det gjelder den militære kommandostrukturen, og det har derfor vært nødvendig å endre ordningen med totalforsvarsnemnder slik at den blir i bedre samsvar med Forsvarets nye organisasjonsstruktur.

Også sikkerhetspolitiske endringer og økt fokus på betydningen av samfunnssikkerhet har gjort det nødvendig å tilpasse totalforsvarskonseptet til dagens utfordringer. Det nye og moderniserte totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred til sikkerhetspolitisk krise og krig.

Sentralt totalforsvarsforum skal være en møteplass der sivile og militære myndigheter kan komme sammen for å drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til totalforsvar, sivilt-militært samarbeid og samfunnssikkerhet. Forumet skal legge til rette for et best mulig samarbeid mellom sivile og militære myndigheter når det gjelder beredskapsplanlegging og samhandling i hele krisespekteret.

Forumet er først og fremst et samarbeidsorgan for gjensidig orientering, samordning og overordnet koordinering av totalforsvarsrelaterte problemstillinger. Forumet vil slik bidra til en sterkere formalisering av det samarbeidet som allerede eksisterer mellom sivile og militære myndigheter i dette arbeidet. Sentralt totalforsvarsforum vil ikke ha operative krisehåndteringsfunksjoner.

Sentralt totalforsvarsforum består av representanter fra Forsvaret og lederne for de etater og direktorater som er mest sentrale innenfor samarbeidet i totalforsvaret. Sjefen for Fellesoperativt hovedkvarter i Forsvaret (FOHK) og direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil veksle på å ivareta ledelsen av forumet. Forumet har følgende sammensetning:

 • Sjef Fellesoperativt hovedkvarter i Forsvaret (FOHK) (leder/nestleder)
 • Direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (leder/nestleder)
 • Sjef Fellesstaben i Forsvarsstaben
 • Direktøren for Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Sjef Landsdelskommando Nord
 • Sjef operasjonsstab i FOHK
 • Sjef operasjonsstøttestab i FOHK
 • Sjef logistikk- og CIMIC-stab i FOHK
 • Sjef Forsvarets sanitet
 • Direktøren for Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Politidirektøren
 • Direktøren for Sosial- og helsedirektoratet
 • Direktøren for Oljedirektoratet
 • Direktøren for Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Direktøren for Kystverket
 • Direktøren for Statens strålevern
 • Sjef Politiets sikkerhetstjeneste
 • Administrerende direktør for Mattilsynet
 • Direktøren for Petroleumstilsynet
 • Vegdirektøren
 • Administrerende direktør for Avinor
 • Sjøfartsdirektøren
 • Jernbanedirektøren
 • Leder for fylkesmennenes arbeidsutvalg
 • Sjef for Hovedredningssentralen i Sør-Norge