Historisk arkiv

- Et rent hav avgjørende for sjømateksporten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

- Tiltakene som vi varsler i havmiljømeldingen vil hjelpe oss til å realisere vår visjon om å gjøre verdier fra havet til Norges framtid. Vi har unike muligheter for verdiskaping i de marine næringene fiskeri, havbruk og bioteknologi. Det er en forutsetning for å lykkes at vi sikrer et rent havmiljø og en bærekraftig høsting av ressursene, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen i forbindelse med at regjeringen legger fram stortingmeldingen "Rent og rikt hav". (14.03.2002)

Pressemelding

Nr.: 18//2002
Dato: 14.03.2002
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams 22 24 64 40 (fiskeri)
Ekspedisjonssjef Kirsten Ulbæk Selvig 22 24 64 37 (sjøsikkerhet og beredskap)

Fiskeriminister Svein Ludvigsen:

- Et rent hav avgjørende for sjømateksporten

- Tiltakene som vi varsler i havmiljømeldingen vil hjelpe oss til å realisere vår visjon om å gjøre verdier fra havet til Norges framtid. Vi har unike muligheter for verdiskaping i de marine næringene fiskeri, havbruk og bioteknologi. Det er en forutsetning for å lykkes at vi sikrer et rent havmiljø og en bærekraftig høsting av ressursene, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen i forbindelse med at regjeringen legger fram stortingmeldingen "Rent og rikt hav".

Ludvigsen viser til at Norge nå eksporterer sjømat til over 160 land. Norsk sjømat skal konkurrere i et marked der forbrukerne blir stadig mer helse- og miljøbevisste. Mat fra et rent hav er et klart konkurransefortrinn for Norge og skal fortsatt være det. Produktene må være trygge og forbrukerne verden over må oppfatte de som trygge.

Havmiljømeldingen varsel en rekke tiltak som skal sikre et rent og produktivt hav for framtiden, og den ser miljø, fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet i sammenheng.

Sjøsikkerheten

Fiskeriminister Svein Ludvigsen understreker at sikkerhet og beredskap til sjøs er en avgjørende forutsetning for å nå målet om et rent og rikt hav for framtiden.

- Som ansvarlig statsråd for havnene og sjøsikkerheten mener jeg det er viktig å fokusere på behovet for gode beredskapsplaner. Kystverket samarbeider i dag med en rekke etater for å sikre en optimal beredskap i norske farvann, og vi varsler nå at vi vil overføre Statens forurensingstilsyns ansvar for statlig beredskap mot akutt forurensing til Kystverket.

Ludvigsen viser til at regjeringen ønsker å utvide territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil for å bedre sjøsikkerheten.

- Vi vil arbeide for å etablere forbedrede varslingsrutiner og påbudte seilingsleder for skipstrafikk som representerer en miljørisiko. Vi vil også styrke trafikkontrollen og overvåkingen av skipstrafikken, og vi vil se nærmere på hvordan slepebåtkapasiteten i Nord-Norge kan forbedres.

Ny havressurslov

Fiskeriministeren setter i gang arbeidet med å etablere en ny havressurslov som skal erstatte den nåværende saltvannsfiskeloven.

- For det første skal vi oppdatere fiskeriregelverket i tråd med utviklingen i fiskerinæringen og samfunnet for øvrig, og forenkle regelverket. For det andre vil vi fornye fiskerilovgivingen så den blir et bedre virkemiddel for å ivareta det marine, biologiske mangfoldet og vi vil utvide virkeområdet slik at den nye loven omfatter alle levende marine organismer. Meldingen blir et godt redskap for å ivareta de miljømessige sidene ved utnyttelsen av marine organismer, samtidig som den legger til rette for optimal verdiskaping, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Relaterte lenker:

Andre pressemeldinger om havmiljømeldingen