Historisk arkiv

Forskningen styrkes i Fiskeridepartementets budsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr.: 57/2002
Dato: 03.10.2002
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim 22 24 64 60 / 90 57 09 41
Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig 91 54 42 35
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams 22 24 64 40 / 90 02 44 46
Kst. ekspedisjonssjef Magnhild Bjørseth 93 21 13 24

Fiskeriminister Svein Ludvigsen kontaktes via
informasjonsrådgiver Dag H. Nestegard 48 17 02 09

Forskningen styrkes i Fiskeridepartementets budsjett

- Fiskeridepartementets budsjett innebærer økt og mer målrettet forskningsinnsats. Forskning og utvikling er viktig om man vil øke verdiskapingen. Budsjettet er ellers preget av økt innsats for sjøsikkerhet, og for første gang har Fiskeridepartementet en egen budsjettpost øremerket kystkultur, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Regjeringen foreslår et budsjett for Fiskeridepartementet for 2003 med en utgiftsramme på 2440,62 millioner kroner og en inntektsramme på 737,18 millioner kroner. I forhold til saldert budsjett 2002, innebærer forslaget en reduksjon av utgiftssiden med 138,63 millioner kroner, korrigert for fiskeriavtalen. Hovedårsaken til reduksjonen er at det i 2002 ble bevilget 307 millioner kroner til bygging av nytt forskningsfartøy, mens bevilgningen til fartøyet i 2003 er 55 millioner kroner. Fartøyet ferdigstilles i 2003. Budsjettreduksjonen er i tråd med finansieringsplanen.

Den sterke reduksjonen i utgifter til det nye forskningsfartøyet, underlagt Havforskningsinstituttet, er også årsaken til at den samlede bevilgningen under budsjettposten forskning og utdanning reduseres med 203,6 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2002. Forskningsinnsatsen styrkes på flere områder.

Forskning og utvikling

Satsingen på genetikk og avl på torsk forsterkes med hovedtyngdepunkt i Tromsø. Fiskeriforskning i Tromsø har det forskningsmessige ansvaret for tilrettelegging av et avlsprogram for torsk, og tilskuddet økes med 3 millioner kroner for styrking av arbeidet med å etablere en avlskjerne av torsk ved havbruksstasjonen i Tromsø i 2003. Det bevilges 3 millioner kroner til å dekke lånekostnader knyttet til nytt sjøanlegg ved havbruksstasjonen, og ny avlsstasjon for torsk i Tromsø prosjekteres under ledelse av Statsbygg. Fiskeriforsknings grunnbevilgning gjennom Norges forskningsråd økes med 5 millioner kroner.

Prosjektering av en utvidelse ved Havforskningsinstituttets havbruksstasjon på Matre i Hordaland avsluttes høsten 2002, med sikte på byggestart i 2003. Det er igangsatt forprosjekt for å avklare nødvendige utbyggingsbehov ved instituttets havbruksstasjon i Austevoll i Hordaland.

Forskningsprogrammet marin bioteknologi i Tromsø (MaBiT) var planlagt avsluttet i 2002, men videreføres med 5 millioner kroner i 2003 i påvente av en samlet plan for offentlig medvirkning til utviklingen av marin bioteknologi i Norge. Det tas sikte på å etablere en nasjonal marin biobank i Tromsø.

Bevilgningen til Norges forskningsråd økes med 15,5 millioner kroner. Veksten skal blant annet dekke økt grunnbevilgning til Fiskeriforskning, økt satsing på torsk og transportrettet forskning og utvikling (FoU).

Ernæringsinstituttet vil fra 1. januar 2003 bli skilt ut fra Fiskeridirektoratet i Bergen for å sikre et best mulig skille mellom risikovurdering og forvaltning innen tilsyn med sjømat. Ernæringsinstituttets budsjett styrkes med 4 millioner kroner for å dekke kostnader ved utskillelsen og for å øke forskningsinnsatsen knyttet til trygg sjømat og fôr til fisk.

Fiskeri- og havbruksforvaltning og kystforvaltning

Det foreslås 10 millioner kroner til et marint innovasjonsprogram som skal forvaltes av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Programmet skal prioritere prosjekt som bygger opp under de øvrige satsingsområder i budsjettet for å fremme økt marin verdiskaping. Målet er å bidra til å utvikle nyskapende og internasjonalt ledende produkter og produksjonsprosesser. Særlig skal det legges vekt på å utvikle torsk som oppdrettsart.

Fra 1. januar 2003 overføres ansvaret for statlig beredskap mot akutt forurensning fra Statens forurensningstilsyn (SFT) til Kystdirektoratet. I forbindelse med dette overføres 69 millioner kroner fra Miljøverndepartementets til Fiskeridepartementets budsjett. Dette er en overføring som tydeliggjør Kystverkets rolle knyttet til sikkerhet og miljø. Maritim trafikkontroll for hele norskekysten utvides og styrkes og det foreslås en bevilgning på 30 millioner kroner til å fullføre etableringen av Automatisk identifikasjonssysten (AIS). Systemet er et hjelpemiddel for å identifisere og overvåke skip, og dermed bedre sjøsikkerheten og trafikkontrollen.

Det er satt av 14,7 millioner kroner til å dekke kostnader med etablering av Kystdirektoratet i Ålesund. Bevilgningen til utbygging av statlig finansierte fiskerihavner og farleder reduseres med 31 millioner kroner, mens tilskuddet til kommunale fiskerihavnetiltak økes med 4,4 millioner kroner.

Det stilles krav om økt effektivisering i driften av Fiskeridepartementets underliggende etater. Fiskeridirektoratets driftsbudsjett reduseres reelt med 6 millioner kroner Kystdirektoratets med 3 millioner kroner. Havforskningsinstituttet skal løse flere nye oppgaver innenfor eksisterende budsjettrammer.