Historisk arkiv

Samordnet havforskning og rederidrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Større samordning av forskningsinnsatsen til havs og effektivisering av rederidriften for havforskningsfartøyene er blant tiltakene som varsles i forbindelse med at regjeringen legger fram sin havmiljømelding. (14.03.2002)

Pressemelding

Nr.: 17/2002
Dato: 14.03.2002
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Johán H.Williams 22 24 64 40

Samordnet havforskning og rederidrift

Større samordning av forskningsinnsatsen til havs og effektivisering av rederidriften for havforskningsfartøyene er blant tiltakene som varsles i forbindelse med at regjeringen legger fram sin havmiljømelding.

- En best mulig overvåking og kartlegging av havmiljøet er en absolutt nødvendighet for å nå målene om økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

- Vi har en framstående havforskning i dag, men samtidig ser jeg at det er en gevinst å hente i å samkjøre og samordne all marin overvåkings- og forskningsaktivitet som foretas av de ulike norske fiskeri-, havmiljø- og havinstitutter og etater. Vi skal ta et krafttak for å få samlet all relevant informasjon i en felles informasjonsbase og vi skal ta et krafttak for å koordinere all forsknings- og overvåkingsaktivitet på det marine området, sier Ludvigsen som i den forbindelse ønsker velkommen Det nasjonale rådet for marin overvåking som er etablert med Havforskningsinstituttet som sentral deltaker. Det er en god overbygning for å få realisert en bedre koordinering og en mer effektiv utnyttelse av nasjonens samlede ressurser og innsats på området.

- Jeg vil også ta initiativ til at vi får vurdert hvordan vi på best mulig måte kan samordne og samkjøre bruken av våre fiskeri- og havforskningsfartøyer tilhørende ulike offentlige instanser, så vel universiteter som institutter og kartleggingsetater, sier Svein Ludvigsen. - Slik vil selve rederivirksomheten bli mer effektiv og framfor alt vil forskningstokt kunne samplanlegges, slik at toktdøgnene kan utnyttes til flest mulig parallelle formål. Her vil det være store gevinster å hente og vi kan få til økt innsats på kartlegging og overvåking av havet innenfor eksisterende rammer.