Historisk arkiv

Sikkerhet til sjøs og havmiljømeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr.: 58/2002
Dato: 03.10.2002
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig 91 54 42 35

Sikkerhet til sjøs og havmiljømeldingen

Fra nyttår overføres ansvaret for statlig beredskap mot akutt forurensing fra Statens forurensingstilsyn (SFT) til Kystdirektoratet. Fiskeriminister Svein Ludvigsen sier at dette tydeliggjør Kystverkets rolle knyttet til sikkerhet og miljø og innebærer en styrking av Fiskeridepartementets ansvarsområde innen kystforvaltningen.

Som en konsekvens av dette nye ansvaret, overføres 69 millioner kroner fra Miljøverndepartementets til Fiskeridepartementets budsjett. Overføringen er ett av flere tiltak Fiskeridepartementet setter i gang innen kystforvaltningen for å følge opp stortingsmeldingen om havmiljø, som ble lagt fram i vår.

I Fiskeridepartementets budsjett foreslås det å bevilge 30 millioner kroner til å dekke de gjenstående etableringskostnadene for mottak av signaler fra Automatisk identifikasjonssystem (AIS). Systemet er et hjelpemiddel for å identifisere og overvåke skip, og dermed bedre sjøsikkerheten og trafikkontrollen. Bevilgningen til merking av hurtigbåtleder føres videre på et høyt nivå.

Fiskeridepartementet deltar aktivt i utarbeidelsen av en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, og Fiskeridepartementet og Kystverket leder arbeidet med å utrede konsekvensene av sjøtransporten i Barentshavet.

På oppdrag fra Fiskeridepartementet har Kystverket fått utført en forstudie om trafikksentral for Nord-Norge. Fiskeridepartementet vil foreta en nærmere vurdering på bakgrunn av forstudien. I denne vurderingen inngår utviklingen innen petroleumsvirksomheten og forventet økning i skipstrafikken i nord.