Historisk arkiv

Forskrift 14. desember 2005 om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Forskrift 14. desember 2005 om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2005 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §§ 5-11 tredje ledd, 5-12 fjerde ledd, 5-13 annet ledd, 5-15 annet ledd, 6-13 tredje ledd, 5-22, 10-12, 11-20 første ledd.

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

I

§ 5-11-1 skal lyde:

§ 5-11-1.Utgifter til kost, losji og transport mellom bolig på arbeidsstedet og annen bolig

  1. For arbeidstaker som ikke er pendler, anses ikke kostnader til kost, losji og arbeidsreise til og fra arbeidsstedet som kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelse for slike kostnader er skattepliktig arbeidsinntekt.
  2. For arbeidstaker som er pendler og som får standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, er utgiftsgodtgjørelse til dekning av kostnader til kost, losji og besøksreiser til hjemmet skattepliktig arbeidsinntekt.

§ 5-12 kapitteloverskrift B skal lyde:

B. Skattepliktige naturalytelser for ikke-pendlere og arbeidstakere som får standardfradrag

§ 5-12-10 skal lyde:

§ 5-12-10. Kost, losji og transport mellom bolig på arbeidsstedet og annen bolig

Fordel som består i helt eller delvis fri kost, losji eller transport mellom bolig på arbeidsstedet og annen bolig for arbeidstaker som ikke er pendler og arbeidstaker som får standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, er skattepliktig så langt ikke skattefritak følger av § 5-15.

§ 6-13-10 første ledd skal lyde:

  1. Bestemmelsene i denne forskrift § 6-13 del B gjelder fradrag for merkostnader tilkost, losji, småutgifter og besøksreiser til hjemmet etter skatteloven § 6-13 for person som er skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-1, § 2-3 første ledd bokstav d og annet ledd og lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 1, og som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor det hjem vedkommende har i en annen EØS-stat. Bestemmelsene regulerer ikke det skattemessige bostedet i Norge etter skatteloven § 3-1.

§ 6-13-11 skal lyde:

Vilkåret for fradrag for merutgifter tilkost, losji og besøksreiser til hjem i en annen EØS-stat er at skattyteren har sitt virkelige hjem i en annen EØS-stat og pendler mellom dette hjemmet og norsk bolig etter de kriteriene som følger av skatteloven § 3-1 femte til niende ledd.

II

§ 5-15-4 skal lyde:

§ 5-15-4. Fordel ved privat bruk av datautstyr utplassert hos arbeidstaker av arbeidsgiver

  1. Fordel ved privat bruk av datautstyr utplassert hos arbeidstaker av arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når utplasseringen er begrunnet i tjenstlig bruk. Overføring av eiendomsretten til datautstyret er ikke omfattet av skattefritaket etter denne bestemmelse.
  2. Som tjenstlig bruk regnes all bruk som leder til leveranse av tekster, beregninger, tegninger og andre maskinelle produkter fra den ansatte til arbeidsgiveren. Øvelsesbruk med sikte på økt ferdighet til å utøve slik produksjon på hjemmemaskin regnes også som tjenestebruk. Datatreningen må være egnet til å gi den ansatte en IT-kompetanse som arbeidsgiveren har nytte av i den ansattes nåværende stilling, eller i fremtidig stilling i samme foretak eller konsern når det foreligger konkrete holdepunkter for et slikt skifte av stilling.
  3. Med datautstyr menes datamaskin og programvare, samt uselvstendig tilleggsutstyr, så langt dette er nødvendig ut fra tjenstlig behov.Skattefritaket omfatter ikke tilleggsutstyr som i hovedsak har en selvstendig funksjon uten at det er knyttet til datamaskinen, slik som eksempelvis kamera, videokamera og MP3-spiller.
  4. Fordelen ved privat bruk av datautstyr etter denne bestemmelsen er skattefri også når arbeidstaker helt eller delvis finansierer datautstyret ved trekk i lønn. Slikt trekk reduserer arbeidstakerens brutto skattegrunnlag og grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Trekket må finansiere en utplassert datamaskin, og kan ikke overstige 280 kroner pr. måned. Trekket kan ikke finansiere projektor eller skjermer større enn 19”.

III

Ny overskrift før § 5-11-10:

Utgiftsgodtgjørelse for kostnader til elektroniske kommunikasjonstjenester

Ny § 5-11-10 skal lyde:

§ 5-11-10 Utgiftsgodtgjørelse til dekning av kostnader til elektronisk kommunikasjon

Utgiftgodtgjørelse for kostnader til elektroniske kommunikasjonstjenester er skattepliktig for den del som faller på privat bruk. Det skattepliktige overskudd beregnes ved å anvende reglene i skatteloven § 5-12 tilsvarende.

Ny § 5-12 C skal lyde:

C. Fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon

§ 5-12-20 Virkeområde

Bestemmelsene i § 5-12 C gjelder fastsettelse av skatteplikt for arbeidstakers fordel ved adgang til privat bruk av arbeidsgivers elektroniske kommunikasjonstjeneste utenfor ordinær arbeidssituasjon, når det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere tjenesten.

Elektronisk kommunikasjonstjeneste skal forstås slik begrepet er definert i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-5. Arbeidsgivers kostnader til utlånt apparat og annet teknisk utstyr omfattes ikke.

§ 5-12-21 Fastsettelse av fordelen

Fordel som nevnt i § 5-12-20 fastsettes til 4000 kroner, likevel begrenset til den del av tjenestens verdi som overstiger 1000 kroner. Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til flere elektroniske kommunikasjonstjenester for samme skattyter, herunder utgiftsgodtgjørelse for slike kostnader, fastsettes fordelen til 6000 kroner, likevel begrenset til den del av tjenestenes verdi som overstiger 1000 kroner.

Dersom arbeidstaker selv dekker kostnader knyttet til en elektronisk kommunikasjonstjeneste, skal fordelen etter første ledd reduseres tilsvarende.

§ 5-12-22 Privat bruk del av året

Ved adgang til privat bruk av arbeidsgivers elektroniske kommunikasjonstjeneste i del av inntektsåret, gjennomføres fordelsberegningen forholdsmessig for det antall hele eller påbegynte måneder arbeidstaker har disponert tjenesten.

§ 5-12-23 Sporadisk bruksadgang

Sporadisk adgang til privat bruk av arbeidsgivers elektroniske kommunikasjonstjenester anses ikke å gi noen skattpliktig fordel. Dersom tjenesten disponeres mer enn 14 dager i løpet av en periode på 30 dager, eller mer enn 30 dager i løpet av et inntektsår, anses dette ikke som sporadisk bruksadgang.

§ 5-12-24

Skattedirektoratet kan gi regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i § 5-12 C.

Ny § 5-13-8 skal lyde:

§ 5-13-8 Innslagspunkt for trinn 2 ved fordelsberegning etter skatteloven § 5-13

Departementets myndighet etter skatteloven § 5-13 første ledd første punktum delegeres til Skattedirektoratet.

§ 5-15-6 fjerde ledd annet punktum oppheves.

§ 5-15-9 oppheves.

§ 10-12-1 første ledd første punktum skal lyde :

Skjermingsrenten beregnes med utgangspunkt i aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den publiseres av Norges Bank.

§ 11-20-1 første ledd skal lyde:

(1) Bestemmelsene i denne forskrift § 11-20 gjelder skattefri omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap avenkeltpersonforetaksom driver virksomhet i skattelovens forstand, av deltakerlignet selskap som nevnt i skatteloven § 10-40 første ledd, og av kraftforetak drevet av fylkeskommune eller kommune som driver slik virksomhet.

IV

§ 5-22-4 første, annet og tredje ledd skal lyde :

(1) Skjermingsrenten er rentegrunnlaget etter annet ledd nedjustert med 28 prosent og avrundet til nærmeste tiendedels prosentpoeng.

(2) Rentegrunnlaget er den rentesatsen som publiseres av Norges Bank den 15. eller nærmeste påfølgende virkedag i februar, april, juni, august, oktober og desember på statskasseveksler med 3 måneders løpetid.

(3) Skjermingsrenten fastsettes av departementet innen utgangen av de månedene som er nevnt i annet ledd og skal gjelde for de to påfølgende kalendermånedene. Den skal bare endres dersom rentegrunnlaget etter annet ledd fører til en endring av skjermingsrenten på minst ¼ prosentpoeng.

V

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Endringene under II trer i kraft straks med virkning fra og med 14. oktober 2005. For hjemme-PC-avtaler inngått før 14. oktober 2005 gjelder følgende overgangsregel:

For avtaler inngått før 14. oktober 2005 om utplassering av datautstyr og finansiering ved trekk i brutto lønn, kan trekket overstige 280 kroner per måned hvis det per 13. oktober 2005 var avtalt et høyere månedlig trekk. Kostnader til bredbånd/Internett for perioden frem til 1. januar 2006 kan for disse avtalene inngå i bruttotrekket ut inntektsåret 2005. Denne overgangsregel gjelder til og med inntektsåret 2008. Overgangsreglene gjelder ikke for avtaler som forlenges eller på annen måte utvides etter 13. oktober 2005.

Endringene under III trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Endringene under IV trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006. Skjermingsrenten etter § 5-22-4 for januar og februar i inntektsåret 2006 fastsettes av departementet innen utgangen av desember 2005 på grunnlag av den rentesatsen som publiseres av Norges Bank den 15.desember 2005 på statskasseveksler med 3 måneders løpetid.