Historisk arkiv

Brev til Petroleumsfondets folkerettsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Investeringer i selskaper med tilknytning til Singapore Technologies Engineering

Petroleumsfondets folkerettsråd
Gro Nystuen
Vold terasse 55
1358 JAR

Deres ref

Vår ref

Dato

01/1627 Ø YT

1.07.2002

Investeringer i selskaper med tilknytning til Singapore Technologies Engineering

I brev av 26. april 2002 til Norges Bank utelukket Finansdepartementet selskapet Singapore Technologies Engineering fra Petroleumsfondets investeringsunivers fordi det er antatt at selskapet produserer antipersonell landminer. Finansdepartementet har lagt til grunn at det kan være et brudd på Norges forpliktelser etter landminekonvensjonen å investere i selskaper med slik produksjon.

Vedlagt følger et brev fra Norges Bank av 21. juni 2002 der eierforholdene til selskaper med samme hovedeier som Singapore Technologies Engineering framgår. Finansdepartementet ber Petroleumsfondets folkerettsråd vurdere om det er et brudd på Norges forpliktelser etter landminekonvensjonen å investere i selskaper som har samme hovedeier som Singapore Technologies Engineering, selv om disse ikke produserer antipersonell landminer.

Til rådets informasjon legger Finansdepartementet for øvrig opp til å undersøke systematisk om Petroleumsfondet er investert i virksomhet som er i strid med konvensjonene om antipersonell landminer, kjemiske og biologiske våpen, FNs barnekonvensjons artikkel 34 og 35, valgfri tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi samt ILO-konvensjon nr. 182 om de verste former for barnearbeid.

Med hilsen

Sigurd Klakeg e.f.
fungerende ekspedisjonssjef

Yngvar Tveit
avdelingsdirektør