Historisk arkiv

Merverdiavgift for adgangen til opplevelsessentra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Brev vedr Risør Trebåtfestival

Advokat Erling Rein
Kristian Augustsgt. 13
0164 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

01/4030 SL AaT/GS

8.04.2002

Merverdiavgift - Stiftelsen Risør Trebåtfestival

Vi viser til ditt brev av 5. oktober 2001 til Aust-Agder fylkesskattekontor om ovennevnte. Saken er oversendt til Finansdepartementet fra Skattedirektoratet ved brev av 11. mars 2002. Vi viser også til ditt brev av 23. mars 2002 til Finansdepartementet.

Saken gjelder tolkningen av unntaket fra plikten til å betale merverdiavgift for adgangen til opplevelsessentra i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5 i forhold til Risør Trebåtfestival. Dersom det aktuelle arrangementet er omfattet av merverdiavgiftsplikten, er det søkt om fritak etter merverdiavgiftsloven § 70.

Etter Finansdepartementets mening vil ikke Risør Trebåtfestival kunne anses som et opplevelsessenter, og vil derfor ikke omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5. Departementet har likevel funnet grunnlag for å gi Risør Trebåtfestival fritak fra plikten til å betale merverdiavgift av inngangspengene til festivalen. Fritaket medfører at det ikke er adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftsfrie delen av virksomheten. Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for departementets vedtak.

Faktiske forhold

Risør Trebåtfestival arranges etter det opplyste av en stiftelse med det ideelle formål å fremme tre som byggematerialet for båt og skal i den anledning årlig stå for avviklingen av Risør Trebåtfestival. I vedtektene til stiftelsen fremgår det at det ikke skal utbetales utbytte fra stiftelsen. Eventuelt overskudd skal benyttes til fremtidige arrangementer. Trebåtfestivalen foregår innenfor et nærmest avstengt messeområde som består av Torvet og hele indre havn i Risør. Festivalen er etter det opplyste en kulturell begivenhet som i hovedsak består av utstilling av nye og eldre trebåter, noen kun for besiktigelse, andre for salg. Det finnes videre en rekke stands på området med ulike aktører som seilmakere, ideelle foreninger, båtbyggere mv. Det foregår både kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet på området. Det er presisert fra stiftelsens ledelse at festivalen ikke er en salgsmesse. Det arrangeres videre en rekke konserter og annen underholdning i løpet av festivalen som inngår i inngangsbillettprisen. Disse aktivitetene er alt fra artistopptredener med shantysang til demonstrasjon av båtbyggerkunst, seilmakerhåndverk mv. Det arrangeres også konserter mv. det tas særskilt betaling for.

Spørsmålet om avgiftsplikt har tidligere vært forelagt Aust-Agder fylkesskattekontor som i brev av 11. juli 2001 konkluderte med at festivalen ikke var omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5, og at det dermed forelå plikt til å beregne merverdiavgift av inngangspengene. Saken ble oversendt Skattedirektoratet ved brev av 10. desember 2001. Skattedirektoratet har forelagt saken for Finansdepartementet ved brev av 11. mars 2002.

Finansdepartementets vurderinger

Den materielle avgiftsplikten

Etter merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5 er blant annet adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra unntatt fra den generelle plikten til å beregne merverdiavgift. Finansdepartementet har avgitt en fortolkningsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntakene innenfor reiselivsnæringene, hvor dette unntaket er nærmere behandlet. Det sentrale i forhold til hva som anses som en fornøyelsespark eller opplevelsessentra, er at det på et geografisk avgrenset området er gjort investeringer som folk betaler for å nyte godt av. Et vurderingsmoment i tvilstilfeller kan blant annet være om vederlaget som ytes i betydelig grad kan anses som avkastning på disse investeringene.

Videre er det i fortolkningsuttalelsen uttalt at:

Betegnelsen opplevelsessenter indikerer at virksomheten har etablert bygg, anlegg eller andre former for innretninger som er tilpasset de opplevelser og aktiviteter publikum tilbys. Sett på bakgrunn av at det er opplevelses- og aktivitetstilbudene som sådan, som er den felles forretningside for opplevelsesnæringen, bør det imidlertid ikke stilles store krav til hva som skal til for at det er etablert et opplevelsessenter. Således legges til grunn at for eksempel en villmarksleir med lavvoer mv. kan anses som et opplevelsessenter. Det avgjørende må være om man står overfor et anlegg beregnet for mer permanent drift. Midlertidige anlegg kan tenkes unntatt ut fra kulturelle eller idrettslige aktiviteter der, men altså ikke ut fra kriteriet opplevelsessenter.

Etter Finansdepartementet mening kan ikke arrangementet Risør Trebåtfestival anses som et opplevelsessenter. Arrangementet vil dermed ikke være omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5. Bakgrunnen for dette er blant annet at kravet om permanent anlegg ikke vil være oppfylt når det, som i dette tilfellet, midlertidig blir sperret av et område og det settes opp stands og scener for et arrangement av en varighet på ca. en uke. Unntaket omfatter heller ikke midlertidige eller ambulerende arrangementer selv om de avholdes innenfor bygninger eller faste anlegg, for eksempel messe- og utstillingsanlegg beregnet for ulike typer arrangementer. Det vil ikke være av betydning at det er tale om et årlig arrangement eller på annen måte jevnlig avholdt arrangement. Unntaket for adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra forutsetter etter departementets mening en mer permanent drift enn tilfellet er for Risør Trebåtfestival.

Merverdiavgiftsloven § 70

Finansdepartementet kan med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 helt eller delvis frita for avgiftsplikt når det foreligger særlige forhold. Formålet med bestemmelsen er å tjene som sikkerhetsventil i tilfeller som ikke har vært overveiet av lovgiver og hvor en nektelse av å lempe på avgiften fører til at loven får en utilsiktet virkning.

Unntakene på kulturområdet er omfattende og i noen grad komplisert å avgrense. Risør Trebåtfestival vil som nevnt ikke kunne anses som et opplevelsessenter, men arrangementet består av forskjellige innslag som etter departementets mening innholdsmessig ligger nært opp til en del av unntakene på kulturområdet. Festivalens hovedformål er etter det opplyste å fremme trebåtkulturen gjennom blant annet å vise håndverket og formidle historisk kunnskap. Finansdepartementet antar at det ikke har vært lovgivers intensjon at inngangspenger til arrangementer med ideelt formål av denne typen skal være merverdiavgiftspliktige, samtidig som mer kommersielle opplevelsessenter og fornøyelsesparker er unntatt fra merverdiavgiften.

På denne bakgrunnen finner departementet grunnlag for å gi Risør Trebåtfestival fritak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 fra plikten til å betale merverdiavgift på inngangspengene til festivalen. Fritaket gjelder ikke andre avgiftspliktige aktiviteter knyttet til festivalen. Dette gjelder for eksempel utleie av stands, messetelt etc. Stiftelsen Risør Trebåtfestival var også før merverdiavgiftsreformen registrert i avgiftsmanntallet for denne virksomheten. Etter 1. juli 2001 er også utleie av båtplasser avgiftspliktig. Det gitte fritaket omfatter heller ikke slik utleie hvis den utøves i næring. Fritaket innebærer videre at det ikke vil være adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til den avgiftsfrie delen av arrangementet.

Fritaket gjelder også for inngangspengene som er oppkrevd for 2001. Finansdepartementet vil videre bemerke at fritaket for Risør Trebåtfestival ikke gjelder salgsmesser og lignende. Departementet vil vurdere om det bør gjøres en endring i merverdiavgiftsloven slik at fritak for denne typen arrangementer følger direkte av loven.

Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Åsne Hana Torgersen
førstekonsulent