Historisk arkiv

Svar på spm. 10 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 31.01

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Vedr. St.meld. nr. 12, gjennomføring av tjenestepensjon

Finansdepartementet
Vårt saksnr: 05/521

Spørsmål nr. 10, fra Finanskomiteen/ SVs fraksjon, av 31. januar 2005, vedrørende St.meld. nr. 12 (2004-2005)

"Hva er regjeringens tidsplan for gjennomføring av tjenestepensjon for alle fra 1. januar 2006?"

Svar:
I St. meld. nr. 12 (2004-2005), Pensjonsmeldingen, kapittel 6 er det skissert tre forskjellige modeller for en ordning for obligatorisk supplerende pensjon til folketrygden, anbefalt to av disse modellene, og forutsatt at Stortinget velger modell før denne utredes videre. Finanskomiteen legger, etter det jeg er kjent med, opp til å avgi innstilling om meldingen 19. mai, med Stortingsbehandling 26. mai 2005.

I Stortingets spørretime 2. februar i år viste jeg til denne invitasjonen i pensjonsmelingen til Stortinget til å ta standpunkt. Jeg sa også følgende: "Det valget er ennå ikke tatt, og jeg vil ikke foregripe verken Stortingets behandling av det, ei heller konkretiseringen av minstekravet til tjenestepensjon, hvis det er den modellen man ønsker, før Stortinget har behandlet det, og, ikke minst, før vi har hatt samtaler med partene som har bedt om slike ordninger – etter Stortingets behandling. Jeg håper man har litt sans for at spillereglene må følges i et demokrati, og at man ikke kan foregripe konklusjoner før man setter seg til samtaler med partene i arbeidslivet."

Det vil være naturlig å komme tilbake til spørsmålet om tidsplan og tidspunkt for gjennomføring etter at Stortinget har behandlet St. meld. nr. 12 (2004-2005).