Historisk arkiv

Behandling av gevinst- og tapskonti ved overgang til skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Brev til Skattedirektoratet

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4298 SL CS/rla

14.11.2005

Behandling av gevinst- og tapskonti ved overgang til skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak

I delingsmodellen er inntektsførte beløp fra gevinst- og tapskonto holdt utenfor ved beregning av personinntekt, jf. skatteloven § 12-12 tredje ledd bokstav c. Tilsvarende er fradragsført beløp fra gevinst- og tapskonto holdt utenfor beregningen, jf. § 12-12 annet ledd bokstav b.

Etter skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak skal ikke lenger inntekts- og fradragsført beløp fra gevinst- og tapskontoen holdes utenfor ved beregning av personinntekt, jf. skatteloven ny § 12-12 annet og tredje ledd. I den forbindelse har departementet fått spørsmålet om hvordan eksisterende saldi på slike konti skal behandles ved overgangen til ny skattemodell.

Bruk av gevinst- og tapskonto gir skattyter en mulighet til å påvirke periodiseringen av den skattepliktige inntekten. Ved overgangen til skjermingsmetoden vil saldoen på gevinst- og tapskonto være resultatet av en realisasjon av et driftsmiddel som fant sted på et tidspunkt hvor det forelå hjemmel for å beskatte gevinsten som alminnelig inntekt etter skatteloven § 5-30 jf. skatteloven § 5-1, men ikke som beregnet personinntekt etter delingsmodellen.

I utgangspunktet er en inntekt kun skattepliktig dersom det foreligger hjemmel for beskatning når fordelen innvinnes av skattyteren. Dette har sammenheng med at skatteplikten som oftest knytter seg til selve innvinningen. Spørsmålet må imidlertid bero på en tolkning av den enkelte bestemmelse. I følge skatteloven ny § 12-11 første ledd er det ”alminnelig inntekt fra virksomheten …” som er utgangspunktet for beregningen av personinntekten. Bestemmelsen viser til den alminnelige inntekten, slik den fremkommer det enkelte år på grunnlag av skattelovens bestemmelser. Bestemmelsen gir ikke grunnlag for å trekke ut elementer av den alminnelige inntekten, ut over det som fremgår av § 12-11 og de etterfølgende bestemmelser. Av dette følger det at inntekts- og fradragsføringer fra gevinst- og tapskonto som faktisk er inntekts- eller fradragsført det enkelte år, skal tas med ved beregningen av personinntekten. Skattyters valg i forhold til gevinst- og tapskontoen vil dermed få betydning i forhold til personinntektsberegningen.

Vi har også fått spørsmål om inntektsførte beløp fra gevinst- og tapskonto skal inngå i personinntekten i de tilfeller hvor virksomheten har opphørt før 2006, men hvor gevinst- og tapskontoen fortsatt ikke er gjort opp ved årsskiftet. Etter departementets vurdering skal inntektsføringen av den resterende del av kontoen fra og med inntektsåret 2006 inngå i personinntekten. Dette følger direkte av skatteloven § 12-10 annet ledd, hvor det fremgår at det skal beregnes personinntekt fra virksomheten selv om virksomheten har opphørt.

Et særskilt spørsmål oppstår i forhold til realisasjon av forretningsverdi (goodwill). Hvis gevinst ved realisasjon av goodwill føres på gevinst- og tapskontoen, skal den etter gjeldende regler holdes utenfor ved beregning av personinntekt, jf. § 12-12 tredje ledd bokstav c jf. § 14-45 annet ledd siste punktum. Hvis gevinsten inntektsføres direkte, inngår den i personinntekten. Dette følger av skatteloven § 12-12 tredje ledd bokstav b jf. § 14-44 annet ledd. Hvis goodwill selges i 2005, må skattyteren, for å unngå at gevinsten inngår i grunnlaget for personinntekt, føre gevinsten på gevinst- og tapskonto, for så å inntektsføre hele gevinstkontoen i 2005 Da det er valgfritt hvor mye som skal inntektsføres fra gevinst- og tapskontoen, må en slik fremgangsmåte etter departementets oppfatning godtas.

Med hilsen

Jon Tingvold e.f.
avdelingsdirektør

Per Helge Stoveland
lovrådgiver