1 milliard kroner i nye skattelettelser i 2003Regjeringen foreslår 1 ..." /> 1 milliard kroner i nye skattelettelser i 2003Regjeringen foreslår 1 ..." />

Historisk arkiv

1 milliard kroner i nye skattelettelser i 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

65/2002

Pressemelding

Nr.: 65/2002
Dato: 03.10.02
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09/mobil 913 22 811 eller
Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31/mobil 952 14 283

">

1 milliard kroner i nye skattelettelser i 2003

Regjeringen foreslår 1 milliard kroner i nye skattelettelser i budsjettet for 2003. Blant annet blir skatten på arbeid og bolig redusert, og skattefradragsordningen for forskning og utvikling (FoU) blir utvidet. Det blir skattefritt når arbeidsgiver betaler sykeforsikring eller dekker behandlingsutgifter for arbeidstakere.

Skatte- og avgiftslettelsene i budsjettene for 2002 og 2003 blir til sammen over 17 milliarder kroner.

Redusert skatt på arbeid
Regjeringen ønsker å redusere skatten på arbeid. Innslagspunktet for toppskatten foreslås økt fra 320 000 kroner til 340 700 kroner i klasse 1 og fra 342 200 til 364 000 kroner i klasse 2. På to år øker grensen for toppskatt dermed med mer enn 50 000 kroner i klasse 1. Dette gjør at 135 000 færre vil betale toppskatt neste år enn for to år siden. Regjeringen foreslår også å heve øvre grense i minstefradraget, fra 43 000 kroner til 45 700 kroner.

Skattefritak for arbeidsgivers dekning av ansattes helseutgifter
Regjeringen foreslår å unnta både private behandlingsforsikringer betalt av arbeidsgiver og arbeidsgivers direkte dekning av behandlingsutgifter fra arbeidsgiveravgift og personskatt. Målet er å stimulere til at syke og skadede arbeidstakere kommer raskere tilbake i arbeid.

Fortsatt nedtrapping av boligskatten
Regjeringen ønsker å fjerne fordelsbeskatningen av egen bolig. Som et ledd i dette, ble bunnfradraget i fordelsbeskatningen hevet i 2002. Regjeringen fortsetter nedtrappingen i 2003 ved å redusere ligningstakstene med 5 prosent. Takstreduksjonen vil gi redusert formuesskatt på boliger og fritidshus.

Økt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner og fagforeningskontingent
Regjeringen ønsker å stimulere til økte bidrag til frivillige organisasjoner, og foreslår derfor å innføre et eget fradrag for gaver til slike organisasjoner opp til 6 000 kroner. Nå kan det maksimalt trekkes fra 900 kroner til sammen for gaver og fagforeningskontingent. Fradraget for fagforeningskontingent videreføres som et eget fradrag, og foreslås økt fra 900 kroner til 1 100 kroner.

Utvidelse av skattefradragsordningen for FoU
Regjeringen foreslår å utvide skattefradragsordningen for FoU til å gjelde alle bedrifter fra 2003. For bedrifter som er innenfor ESAs definisjon av SMB, som blant annet innebærer at bedriften maksimalt kan ha 250 ansatte, vil satsen være 20 prosent. For at ordningen skal kunne godkjennes av ESA, kan imidlertid fradragssatsen for bedrifter som faller utenfor ESAs definisjon av SMB, maksimalt være 18 prosent. Utvidelse av skattefradragsordningen for FoU er ett av flere forslag i budsjettet som vil styrke forskningen.

Reduserte tollsatser
Regjeringen fortsetter nedtrappingen av industritollen, og foreslår å redusere tollsatsene på klær og enkelte andre ferdige tekstilvarer. Regjeringen foreslår også å fjerne 130 tollsatser på landbruksvarer. Dette er tollsatser som i stor grad er historisk betinget, og som i dag kan fremstå som vilkårlige. Avviklingen gjør at regelverket blir enklere.

Økt sjømanns- og fiskerfradrag
Den maksimale grensen for sjømanns- og fiskerfradraget foreslås økt fra 70 000 kroner til 80 000 kroner i 2003.

Økt jordbruksfradrag
Regjeringen foreslår å øke jordbruksfradraget både i 2002 og 2003. Gjeldende flate fradrag på 36 000 kroner i næringsinntekt fra jord- og hagebruk foreslås videreført. I 2002 foreslås det i tillegg å gi et fradrag på 9 prosent av næringsinntekten utover 36 000 kroner opp til et samlet fradrag på 47 500 kroner. For 2003 foreslås satsen økt til 19 prosent og det samlede fradraget hevet til 61 500 kroner. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak ifm. Jordbruksavtalen for 2002.

Endringer i merverdiavgiften
Regjeringen foreslår en lovhjemmel for å kunne unnta alternative medisinske tjenester fra merverdiavgift. Videre foreslås det at merverdiavgiftsfritaket for elektrisk kraft i Nord-Norge også skal omfatte energi fra alternative energikilder, og at utleie av båtplasser tas ut av merverdiavgiftsområdet.

Regjeringen foreslår at NRK blir merverdiavgiftspliktig for lisensinntekter med en redusert sats på 12 prosent. Det gir NRK fradrag for inngående merverdiavgift og fjerner dermed avgiftsforskjellen mellom egenproduksjon og eksternproduksjon. Statens økte merverdiavgiftsinntekter tilbakeføres til NRK gjennom en egen bevilgning.

Avgift på sluttbehandling av avfall
For å motivere til rensing og utsortering av særlig forurensende deler av avfallet, foreslår Regjeringen at avgiften på forbrenningsanlegg blir lagt om til en utslippsavgift fra 1. juli 2003. Dette vil være en mer treffsikker ordning enn en avgift på avfallsmengde. Videre foreslås en ordning med tilskudd for levert energi fra avfallsanlegg. Formålet er å stimulere til energigjenvinning i anleggene.

Avgift på klimagassene HFK og PFK
Regjeringen foreslår å innføre avgift på produksjon og innførsel av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) fra 1. januar 2003. HFK og PFK er moderate til kraftige klimagasser som reguleres gjennom Kyotoprotokollen. Gassene brukes hovedsakelig i kuldeanlegg og kjølemaskiner, brannslukningsmidler og produksjon av isolasjonsmaterialer. Utslipp av HFK og PFK utgjør i dag om lag 2 prosent av de norske klimagassutslippene, men forbruk og utslipp forventes å øke kraftig frem mot 2020. Det er derfor viktig å innføre virkemidler overfor forbruket av HFK og PFK på et tidlig tidspunkt, slik at det stimuleres til bruk av alternative gasser og til utvikling av ny, miljøvennlig teknologi i de aktuelle bransjene.

Andre avgifter
En rekke avgiftsatser, blant annet på alkohol, tobakk, engangsavgift på kjøretøyer, el-avgift og drivstoff justeres kun i tråd med prisstigningen. Det vil si at disse ikke økes reelt i 2003.

Skattelettelser reduserer inntektene med 10,6 milliarder kroner
Skatteinntektene reduseres med hele 10 milliarder kroner fra 2002 til 2003 som følge av lettelser som er vedtatt i forbindelse med 2002-budsjettet. Det skyldes at enkelte skatter og avgifter er vedtatt redusert først etter 1. januar 2002 og at etterskuddspliktige betaler inn skattene ett år etter at de påløper. Det gjelder først og fremst bortfallet av investeringsavgiften, økning i avskrivningssatser og fjerning av flypassasjeravgiften. Bortfallet av investeringsavgiften utgjør hele 5,5 milliarder kroner.

Den nye milliarden i skattelette reduserer inntektene i 2003-budsjettet med 600 millioner kroner. Samlet skatte- og avgiftslette i 2003-budsjettet blir dermed 10,6 milliarder kroner.


Beregnede provenyvirkninger av skatte- og avgiftsendringer for 2003.
Negative tall betyr skattelettelser. Millioner kroner

Påløpt

Bokført

Endret skatt på arbeid

-965

-775

Øke innslagspunktene i toppskatten til 340 700 kroner i klasse 1 og 364 000 kroner i klasse 2

-490

-395

Øke øvre grense i minstefradraget til 45 700 kroner

-285

-230

Øke fradraget for fagforeningskontingent mv. til 1 100 kroner

-50

-40

Øke øvre grense i sjømanns- og fiskerfradraget til 80 000 kroner

-35

-25

Fritak for skatt på behandlingsforsikringer samt på fordel av arbeidsgivers betaling av sykdomsutgifter for ansatte

-100

-80

Endring i reglene for beskatning av kostgodtgjørelse

-25

-20

Endring i reglene for arbeidspendling mellom utlandet og Norge

20

15

Redusert skatt på landbruk

-109

-209

Øke jordbruksfradraget 1>

-100

-200

Endring i skogavgiftsordningen

-9

-9

Utvide skattefradragsordningen for FoU

-400

-40

Andre endringer i skatter.

175

140

Eget fradrag for gaver til frivillige organisasjoner på inntil 6 000 kroner

-100

-80

Redusere ligningstakstene på boligeiendommer med 5 pst.

-270

-215

Innføring av øvre grense for særfradraget for store sykdomsutgifter

75

60

Formuesverdsettelsesrabatt på grunnfondsbevis

-25

-20

Tidsbegrenset uførestønad beskattes som lønn

15

10

Innføring av nye regler for beskatning av barnebidrag 2>

80

65

Nominell videreføring av beløpsgrenser i personbeskatningen og samspilleffekter

400

320

Endringer i merverdiavgiften.

139

141

Unntak for mva på tjenester som gjelder alternativ medisin

-10

-8

Endrede mva-regler for NRK 3>

150

150

Unntak for mva for båtplasser

-1

-1

Fritak for mva for fornybare energikilder i Nord-Norge

0

0

Endringer i miljøavgifter

175

155

Avgift på klimagassene HFK og PFK

100

90

Omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall fra 1.7.2003 4>

75

65

Miljøavgift for drikkevareemballasje (vann)

0

0

Avvikling av CO 2-avgift på kull og koks

0

0

Korrigering av vedtaket om omregistreringsavgift

20

20

Reduserte tollsatser

-35

-32

Virkning av endringer vedtatt for 2002

-5 420

-10 001

Endringer i barnetrygden 5>

1 140

1 140

Nominell videreføring av satsene i barnetrygden

750

750

Avvikle det ordinære småbarnstillegget fra 1.8.2003

390

390

Samlede provenyvirkninger inkl. barnetrygden

-5 280

-9 461

Samlede provenyvirkninger ekskl. barnetrygden

-6 420

-10 601

  1. Det bokførte provenyanslaget inkluderer virkningen i 2003 av økt fradrag i 2002 på 100 millioner kroner. Virkningen av ytterligere økning av fradraget i 2003 er om lag 100 millioner kroner påløpt og bokført. Økt fradrag i 2002 innebærer i tillegg en påløpt lettelse i 2002 på 100 millioner kroner.
  2. Forslaget er en del av omleggingen i barnebidragsreglene, jf. Ot. prp. nr. 43 (2000-2001).
  3. Økt merverdiavgift til staten som følge av at NRK foreslås mva-pliktig motvirkes av forslag om kompensasjon til NRK på 150 millioner kroner, jf. St. prp. nr. 1 (2002-2003) Finansdepartementet.
  4. I tilknytning til dette skatteforslaget foreslås det også et tilskudd til energiutnyttelse på 40 millioner kroner, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) Miljøverndepartementet.
  5. Regjeringen foreslår også å øke kontantstøtten med 657 kroner pr. måned fra 1. august 2003, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003.