Historisk arkiv

Regjeringen ønsker like pensjonsutbetalinger for kvinner og menn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

45/2002

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag som skal gi kvinner og menn større mulighet for like pensjonsutbetalinger i pensjonsordninger i privat sektor. Etter forslaget skal staten ikke lenger gi bedrifter særlige skattefordeler for pensjonsordninger som kan gi ulik årlig alderspensjon for kvinnelige og mannlige ansatte. Regjeringen følger dermed tilrådningene fra Kvidal-utvalget, som har utredet spørsmålet om kjønnsnøytrale pensjonsordninger. (21.06.2002)

Pressemelding

Nr.: 45/2002
Dato: 21.06.2002
Kontaktperson: Per Ø. Eikrem, telefon 22 24 45 72/mobil 48170224 / Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811

Regjeringen ønsker like pensjonsutbetalinger for kvinner og menn

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag som skal gi kvinner og menn større mulighet for like pensjonsutbetalinger i pensjonsordninger i privat sektor. Etter forslaget skal staten ikke lenger gi bedrifter særlige skattefordeler for pensjonsordninger som kan gi ulik årlig alderspensjon for kvinnelige og mannlige ansatte. Regjeringen følger dermed tilrådningene fra Kvidal-utvalget, som har utredet spørsmålet om kjønnsnøytrale pensjonsordninger.

Fra og med 2001 har foretak hatt anledning til å opprette såkalte innskuddsbaserte pensjonsordninger med særlige skattefordeler. Bedrifter som har slike ordninger betaler årlig et bestemt beløp i pensjonsbidrag til de ansatte, f eks en prosentvis andel av lønn. Benyttes disse innskuddene til å kjøpe alderspensjon i et forsikringsselskap vil imidlertid premien i forsikringsselskapet avhenge av forventet levealder, som er ulik for kvinner og menn. I innskuddsbaserte pensjonsordninger kan derfor årlig alderspensjon bli lavere for kvinnelige enn for mannlige ansatte i bedriften. For å rette på dette foreslår Regjeringen at bedriftene skal betale en høyere premie for kvinner enn for menn dersom dette er nødvendig for at årlig alderspensjon skal bli like stor. Etter forslaget vil bedrifter som ikke retter seg etter dette pålegget, miste skattefordelene ved ordningen.

Utvalget som utredet kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor ble ledet av skolesjef Mary Kvidal. I utvalget deltok også blant annet likestillingsombud Kristin Mile. Utvalget vurderte også andre virkemidler for å oppnå kjønnsnøytrale pensjonsordninger, blant annet om en skulle nekte forsikringsselskapene å ta ulike forsikringspremier for kvinner og menn. Utvalget konkluderer imidlertid med at de økonomiske kostnadene og de administrative ulempene ved et forbud mot ulike premier vil være betydelige. Utvalget anbefalte derfor ikke et slikt forbud. I stedet anbefalte utvalget at bedrifter som har innskuddsbasert pensjonsordninger på forhånd må bestemme seg for om pensjonen i ordningen skal utbetales i form av en pensjonsforsikring, og at bedriften i tilfelle må kompensere kvinnelige ansatte gjennom et høyere pensjonsinnskudd. Alternativt må foretaket opprette en ren spareordning for alderspensjon.