Historisk arkiv

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

67/2002

Pressemelding

Nr.: 67/2002
Dato: 03.10.02
Kontaktperson: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00/mobil 97 78 74 86 eller
Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09/mobil 91 32 28 11

Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell

Statens samlede inntekter i 2003 er beregnet til 718 milliarder kroner, mens samlede utgifter er anslått til 580 milliarder kroner. Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 173 milliarder kroner. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på i underkant 35 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet dekkes inn ved overføring fra Statens petroleumsfond.

De største inntektspostene (prosenttallene viser andelen av totale inntekter og utgifter) :

  • Petroleumsinntekter - 26 prosent (181 milliarder kroner)
  • Merverdiavgift - 19 prosent (133 milliarder kroner)
  • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift - 20 prosent (147 milliarder kroner)
  • Skatt på formue og inntekt - 19 prosent (133 milliarder kroner)
  • Avgifter på blant annet biler, alkohol og tobakk - 10 prosent (70 milliarder kroner)

De største utgiftspostene:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår sykepenger, pensjoner, dagpenger, fødselspenger og enkelte helsestønader - 36 prosent (209 milliarder kroner)
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre - 13 prosent (76 milliarder kroner)
  • Andre overføringer, blant annet til helseforetakene, universiteter og høgskoler, barnetrygd, kontantstøtte, utviklingshjelp, næringsstøtte, stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning - 27 prosent (154 milliarder kroner)
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store poster er Forsvaret, politiet, trygdeetaten og jernbane og riksvegnettet - 15 prosent (87 milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter og utgifter 2003, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kroner

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

528,7

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

482,1

Skatt på formue og inntekt

132,9

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

146,6

Merverdiavgift og investeringsavgift

132,9

Avgifter på tobakk og alkohol

16,0

Avgift på bil, bensin mv

33,4

Elektrisitetsavgift

6,9

Tollintekter

1,5

Andre avgifter

11,9

Inntekter av statens forretningsdrift

1,7

Renter og aksjeutbytte

25,6

Andre inntekter

19,3

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

563,5

Folketrygden, alderspensjon

74,2

Folketrygden, sykepenger

29,3

Folketrygdens øvrige sosiale formål

59,5

Folketrygden, medisiner mv.

8,2

Folketrygdens øvrige helsedel

11,7

Folketrygden, fødsels- og adopsjonspenger

9,2

Folketrygden, arbeidsliv

17,1

Barnetrygd

14,7

Driftstilskudd til barnehager

7,3

Kontantstøtte

2,8

Arbeidsmarkedstiltak og arbeidsmarkedsetaten

6,3

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

53,4

Regionale helseforetak

52,6

Forsvaret (inkl internasjonale operasjoner)

29,6

Høyere utdanning (inkl stipend og sosiale formål)

26,9

Politi- og påtalemyndigheten (driftsutgifter)

7,1

Transport og kommunikasjon

18,6

Jordbruksavtalen

11,8

Utviklingshjelp (etter ODA-kriterier)

14,1

Tilskudd til Statens pensjonskasse mv.

5,1

Kulturformål

3,3

Innvandring

4,7

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

3,2

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse

2,9

Skatte- og avgiftsadministrasjon

4,7

Renter på statsgjeld

17,7

Andre utgifter

67,5

Oljekorrigert overskudd

-34,8

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

172,8

En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i kapittel 3 og 4 i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Statsbudsjettet medregnet folketrygden.