Historisk arkiv

Den differensierte arbeidsgiveravgiften: Tiltakssonen og småbedrifter skjermes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

25/2003

Regjeringen vil videreføre null arbeidsgiveravgift i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark og opprettholde dagens ordning i fiskeri- og landbrukssektoren. (25.03.2003)

Pressemelding

Nr.: 25/2003
Dato: 25.03.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 95 21 42 83

Den differensierte arbeidsgiveravgiften:
Tiltakssonen og småbedrifter skjermes

Regjeringen vil videreføre null arbeidsgiveravgift i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark og opprettholde dagens ordning i fiskeri- og landbrukssektoren. Ellers skal arbeidsgiveravgiften fortsatt differensieres mellom sonene innenfor ”fribeløpet” i statsstøtteregelverket. Det vil skjerme småbedriftene. Regjeringen legger i tillegg opp til en transportstøtteordning. Samtidig vil Regjeringen fjerne el-avgiften for næringslivet.

Se brevet til ESA her
Se lysark her (pdf)

Regjeringen har i dag svart EFTAs overvåkingsorgan ESA i saken om den differensierte arbeidsgiveravgiften. I brevet redegjør Regjeringen for hvordan den vil legge om arbeidsgiveravgiften for å tilpasse den til statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

- Regjeringen har hele tiden arbeidet for å beholde den graderte arbeidsgiveravgiften fordi den er god, effektiv og ubyråkratisk distriktspolitikk, sier finansminister Per-Kristian Foss. - Dessverre har EU et annet syn enn oss på hva som er effektive regionalpolitiske virkemidler, noe jeg sterkt beklager. Vi må konstatere at den differensierte arbeidsgiveravgiften ikke kan videreføres slik den er i dag, sier Foss. - Regjeringen har likevel gjort det klart overfor ESA at ordningen etter vårt syn burde vært videreført som nå, og at dette ikke ville være i konflikt med de hensynene som statsstøtteregelverket skal ivareta.

I endringsforslaget har Regjeringen lagt stor vekt på fortsatt å støtte arbeidskraft og sysselsetting, og dessuten supplere med andre tiltak. - Vårt utgangspunkt er at distriktene skal komme godt ut av omleggingen, og at de økte avgiftsbetalingene skal tilbakeføres til distriktene, sier finansministeren.

Fortsatt nullsats i tiltakssonen

Regjeringen vil videreføre nullsats i tiltakssonen på tross av at ESA anser det som statsstøtte. Det betyr at Finnmark og Nord-Troms ikke berøres av omleggingen av arbeidsgiveravgiften. En spesialbestemmelse i EØS-regelverket gjør det mulig for EFTA-landene å gjøre unntak fra statsstøttereglene dersom ”usedvanlige omstendigheter” gjør seg gjeldende.

- Fra norsk side har vi anmodet om Islands og Liechtensteins samtykke til at denne bestemmelsen brukes. Vi har så langt gode forhåpninger om at de vil støtte Norge i denne saken, sier finansministeren.

Fisk og landbruk utenfor

Dagens ordning skal også videreføres for fisk og landbruk og de deler av næringsmiddelindustrien som ligger utenfor EØS-avtalens statsstøtteregler. Regjeringen vil bruke den muligheten som foreligger til å unnta disse sektorene og dermed holde en del virksomheter med svak økonomi utenfor omleggingen, blant annet innen fiskeforedling. En nærmere avgrensing av næringene må Regjeringen komme tilbake til.

Fribeløp skjermer småbedriftene

Regjeringen vil arbeide videre med å utforme en ordning for differensiert arbeidsgiveravgift i sonene 2-4 innenfor de grenser som tillates i regelverket. Statsstøtte begrenset til om lag 250 000 kroner pr. foretak pr. år tillates som hovedregel uten godkjenning av ESA. Regjeringen vil utforme en ordning innenfor dette ”fribeløpet” som gjør at små bedrifter i realiteten får om lag samme arbeidsgiveravgift som i dag. Også større bedrifter vil nyte godt av ordningen, men vil ikke bli kompensert i samme grad. Det blir også en kompensasjonsordning for offentlig virksomhet.

Transportstøtteordning

Det er også notifisert en transportstøtteordning til ESA. Støtte til ekstra transportkostnader for varer tillates som regionalpolitisk virkemiddel i EØS-området. Den ordningen som er notifisert, gir støtte til transporter når avstanden er på minst 350 km. Virkeområdet er i kystfylkene sør for tiltakssonen og til og med Sogn og Fjordane. Både transporter til og fra området, og innenfor området, kan støttes.

Andre endringer

Frem mot budsjettet for 2004 vil Regjeringen dessuten vurdere hvordan andre nærings- og distriktspolitiske virkemidler kan tilpasses situasjonen. Regjeringen tar videre sikte på å avvikle el-avgift for all næringsvirksomhet. Dagens fritak som kun gjelder for industrien anses som statsstøtte av ESA. Dermed løser Regjeringen en annen vanskelig sak overfor ESA på en måte som styrker næringslivet og er gunstig for distriktene.

Overgangsordning

Overfor ESA legger Regjeringen stor vekt på å få en god overgangsordning for sone 3 og 4. Det vil gi de større bedriftene en myk overgang til høyere avgiftsbetalinger. En overgangsordning over tre år er notifisert i brevet, og krever ESAs godkjenning.

ESA har avvist overgangsordning for sone 2. I sone 2 vil likevel bedriftene bli omfattet av fribeløpsordningen . I dag har sone 2 10,6 prosent avgift, sone 3 har 6,4 og sone 4 har 5,1 prosent.

Videre fremdrift

ESA må ta stilling til både overgangsordning og en norsk transportstøtteordning. Når en endelig avklaring kan foreligge hos ESA avhenger blant annet av om ESA åpner formell prosedyre på overgangsordningen. En slik formell prosedyre gir EØS-landene og andre berørte anledning til å uttale seg om saken, og vil derfor ta noe tid.