Historisk arkiv

Endringene i 2003-budsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

44/2003

Siden budsjettet for 2003 ble vedtatt i Stortinget i fjor høst, er det gjort en del endringer, både fra Stortingets side og etter forslag fra Regjeringen. I tillegg foreslår Regjeringen nå en del omprioriteringer på budsjettet. (15.05.2003)

Pressemelding

Nr.: 44/2003
Dato: 15.05.2003
Kontaktperson: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00/Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811

Endringene i 2003-budsjettet

Siden budsjettet for 2003 ble vedtatt i Stortinget i fjor høst, er det gjort en del endringer, både fra Stortingets side og etter forslag fra Regjeringen. I tillegg foreslår Regjeringen nå en del omprioriteringer på budsjettet.

Den største utgiftsøkningen gjelder utbetaling av dagpenger til arbeidsledige som anslås økt med 2,5 milliarder kroner. Utgiftene til innvandringsformål øker med om lag 1 milliard kroner. Det foreslås økte bevilgninger blant annet til innsatsstyrt finansiering av helseforetakene med 300 millioner kroner. Det fremmes også forslag om økte utgifter til en ny såkornordning for bedrifter i distriktene og utbygging av et sikkert kommunikasjonssystem i jernbanenettet (GSM-R). Til økt bostipend for elever i videregående opplæring foreslås om lag 150 millioner kroner. Regjeringen foreslår økt investeringsramme til skoleanlegg med 1 milliard kroner, mens Fondet for forskning og nyskaping foreslås økt med 800 millioner kroner.

Nye opplysninger innebærer reduserte anslag for utgifter i folketrygden utenom dagpenger på vel 1,3 milliarder kroner, hvorav vel 1 milliard kroner gjelder sykepenger. Nedsettelsen av anslaget for utgifter til sykepenger skyldes først og fremst at sysselsettingen og veksten i sykefravær mot slutten av fjoråret og i begynnelsen av 2003, ble lavere enn lagt til grunn i fjor høst. Gjennomsnittlig sykefravær blant arbeidstakere anslås nå å øke med 2 prosent fra 2002 til 2003.

Stortinget har vedtatt påplusninger i forhold til Regjeringens forslag når det gjelder tiltak i forbindelse med økte strømpriser og arbeidsmarkedstiltak. Deler av de påplusningene som regjeringspartiene ikke har sluttet seg til, foreslås nå reversert. Videre foreslås det reduserte utgifter til Forsvaret, igangsatte byggeprosjekter og enkelte økninger i egenbetalingene for helsetjenester som innebærer reduserte utgifter over folketrygden.

Regjeringen foreslår at bevilgningen til ymse utgifter settes ned med om lag 1,2 milliarder kroner. Dette må ses i lys av at utgiftene til lønnsoppgjør og regulering av folketrygdens grunnbeløp må antas å bli lavere enn da budsjettet ble vedtatt før jul. I Revidert nasjonalbudsjett 2003 er anslaget for den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2002 til 2003 nedjustert med ^2 prosentpoeng, fra 5 prosent i Nasjonalbudsjettet 2003 til 4^2 prosent. En reduksjon av lønnsveksten med ^2 prosentpoeng vil isolert sett redusere statens utgifter i forbindelse med inntektsoppgjør og regulering av folketrygdens grunnbeløp med om lag 1 milliard kroner.

Samlet sett foreslås det små justeringer på statsbudsjettets inntektsside. Den største bevilgningsendringen er knyttet til reduserte renteinntekter fra statsbankene på om lag 1,7 milliarder kroner. Utbytter, særlig fra Telenor og Statkraft, øker med til sammen vel 600 millioner kroner i forhold til saldert budsjett. Det fremmes også forslag om enkelte justeringer i skatte- og avgiftsreglene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2003, herunder økt fradrag for fagforeningskontingent og redusert normalrente for beregning av fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold. Skatte- og avgiftsendringene summerer seg til lettelser på om lag 140 millioner kroner bokført for 2003, mens de reduserte inntektene på statsbudsjettet utgjør knapt 80 millioner kroner.

Tabellen oppsummerer tidligere vedtatte bevilgningsendringer og Regjeringens forslag til endringer på statsbudsjettet for 2003 i proposisjonen som fremmes samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2003. Utgifter og inntekter knyttet til petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner er ikke medregnet.

Forslag fremmet etter salderingen av statsbudsjettet for 2003.

Millioner kroner

Utgiftsøkninger vedtatt av Stortinget tidligere i år

1 282

Bostøtte

417

Støtte til skipsbygging, overføring til fond

300

Ordinære arbeidsmarkedstiltak

276

Skjønnsmidler til kommunene for å finansiere økte utbetalinger til økonomisk sosialstønad

130

Aetat

75

Tilskudd til elektrisitetssparing i private husholdninger

50

Informasjonstiltak for energisparing

20

Granskningskomisjon for Mehamn-ulykken

7

Andre forslag

7

Inntektsøkninger vedtatt av Stortinget tidligere i år

300

Støtte til skipsbygging, tilbakeføring fra fond

300

Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen

1 626

Dagpenger 1Disse utgiftene holdes utenfor ved beregning av den reelle, underliggende utgiftsveksten.)

2 477

Statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

656

Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utvikl.hjelp (ODA) 2isse utgiftene holdes utenfor ved beregning av den reelle, underliggende utgiftsveksten.) 3Disse postene gjelder ODA-godkjente utgifter til flyktningetiltak i Norge som utgiftsføres over Utenriksdepartmentets budsjett og inntektsføres over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet, Utdannings- og forskningdepartementet og Barne- og familiedepartementet.)

438

Feriepenger/Arbeidsgiveravgift ved overgang til nettobudsjettering av statlige høyskoler 4Disse utgiftene holdes utenfor ved beregning av den reelle, underliggende utgiftsveksten.) 5Disse postene holdes utenfor ved beregning av det strukturelle underskuddet på statsbudsjettet.)

329

Tilskudd til helseforetakene, innsatsstyrt finansiering

300

Tilskudd til voksenopplæring for innvandrere

275

Utdanningsstipend, Statens lånekasse for utdanning

148

Kontantstøtte

130

Tapsfond ifm. Såkornordning

100

Humanitær bistand til Irak

100

Statens pensjonskasse

-120

Spesielle arbeidsmarkedstiltak

-150

Investeringer, Forsvarsrammen

-170

Rentestønad, Statens lånekasse for utdanning

-187

Redusert reserveavsetning, inntektsoppgjør mv.

-1 206

Folketrygden, herunder sykepenger mv.

-1 330

Andre forslag, netto

-164

Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom skatter og avgifter

145

Utbytte fra aksjeselskaper

609

Refusjon av ODA-godkjente utgifter 6Disse postene gjelder ODA-godkjente utgifter til flyktningetiltak i Norge som utgiftsføres over Utenriksdepartmentets budsjett og inntektsføres over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet, Utdannings- og forskningdepartementet og Barne- og familiedepartementet.)

438

Opptrekksrente for helseforetakene og Svinesundsforbindelsen AS2)

137

Skatteetaten, tilbakebetalinger

120

Renteinntekter, Statens lånekasse for utdanning

-550

Renteinntekter, Den Norske Stats Husbank

-992

Andre forslag, netto

383

Skatte- og avgiftsendringer

-76

Sluttbehandlingsavgift avfall

-30

Økte fradrag for fagforeningskontingent

-42

Andre forslag, netto

-4

Kilde: Finansdepartementet