Historisk arkiv

Enklere å flytte livsforsikringer - nye regler for økt konkurranse om kommunale tjenestepensjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

89/2003

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som vil gjøre det enklere å flytte livsforsikrings- og pensjonskontrakter til en annen pensjonstilbyder. Samtidig legges det fram forslag til nye lovregler som åpner for økt konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner. (24.10.2003)

Pressemelding

Nr.: 89/2003
Dato: 24.10.2003
Kontaktperson: Trude Myklebust, telefon 22 24 45 46 / Per Øystein Eikrem, telefon 22 24 45 72

Enklere å flytte livsforsikringer - nye regler for økt konkurranse om kommunale tjenestepensjoner

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som vil gjøre det enklere å flytte livsforsikrings- og pensjonskontrakter til en annen pensjonstilbyder. Samtidig legges det fram forslag til nye lovregler som åpner for økt konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner.

Regjeringens lovforslag inneholder forslag til nye regler for flytting av pensjonskontrakter mellom pensjonsinnretninger. Disse reglene gjelder for både kommunale og private pensjonsordninger, og for individuelle livsforsikringskontrakter.

I Norge har det lenge vært anledning til å flytte livsforsikrings- og pensjonskontrakter mellom pensjonsinnretninger, og det har vært regler som regulerer flyttingen. Norge er her et internasjonalt foregangsland. Flytteadgangen er et viktig bidrag til en god og virksom konkurranse i forsikringsmarkedene. Regjeringens forslag til nye regler bygger på gjeldende rett på området, men innebærer en modernisering og forenkling av regelverk som hittil har vært nedfelt i forskrift.

Kommunale pensjonsordninger

Lovproposisjonen inneholder også forslag til nye regler for kommunale pensjonsordninger. Det har i de senere år vært fokus på konkurransesituasjonen i markedet for kommunale tjenestepensjoner. Hovedtariffavtalen for kommunal sektor stiller krav om at kommunale pensjonsordninger skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Etter en dom i Arbeidsrettens 8. oktober i fjor, ble det slått fast at ingen andre forsikringsselskaper enn KLP kunne tilby et produkt som er i overensstemmelse med Hovedtariffavtalens krav. Fordi KLPs premieberegning er basert på dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven, har det vært nødvendig med en generell gjennomgang av loven slik at samtlige selskaper skal få like vilkår i markedet for kommunale pensjonsordninger.

Finansdepartementets lovforslag åpner for en generell adgang til å tilby tjenestepensjoner med utjevnet premie til kommunal sektor, og derved pensjonsordninger som oppfyller Hovedtariffavtalens krav til finansieringssystem. Også andre arbeidsgivere med offentlig tilknytning vil stå fritt til å kunne tegne slik forsikring. Konkurransen i markedet vil bedres ved at kommuner og andre som er bundet av tariffavtalens krav fritt, kan velge forsikringsgiver. Dispensasjonene som er gitt i forhold til premieberegning for kommunale pensjonsordninger vil som følge av lovforslaget falle bort.

Regjeringens lovforslag er basert på Banklovkommisjonens utredning nr. 10, NOU 2003: 11 der høringsfristen for denne utredningen gikk ut 20. mai 2003. Finansdepartementet har lagt vekt på at nye lovregler skal kunne tre i kraft fra årsskiftet, samt at de som eventuelt vurderer å flytte kan varsle en mulig flytting innen fristen på 1. november som KLP praktiserer.