Historisk arkiv

Enklere skatteregler ved fjerning av oljeinstallasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

49/2003

Regjeringen fremmer nå lovforslag om at utgifter til fjerning av utrangerte oljeinstallasjoner heretter skal behandles som alminnelige fradragsberettigete utgifter innenfor skattesystemet. (15.05.2003)

Pressemelding

Nr.: 49/2003
Dato:15.05.2003
Kontaktperson: Stig Sollund, telefon 22 24 44 74, mobil 91 68 53 58

Enklere skatteregler ved fjerning av oljeinstallasjoner

Regjeringen fremmer nå lovforslag om at utgifter til fjerning av utrangerte oljeinstallasjoner heretter skal behandles som alminnelige fradragsberettigete utgifter innenfor skattesystemet. En slik endring er ønsket av oljeindustrien, og lovforslaget har fått god tilslutning i høringsrunden.

Finansdepartementet legger i dag frem forslag om å oppheve særloven om tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen (fjerningstilskuddsloven). Etter denne særloven fra 1986 dekker staten en andel av utgiftene som hvert oljeselskap har når innretninger på sokkelen må fjernes etter at produksjonen har opphørt. Slike direkte tilskudd fra staten har til nå erstattet fradrag for fjerningsutgiftene ved skatteligningen.

Fradrag ved ligningen fremfor tilskudd vil etter departementets syn innebære flere fordeler både for oljeselskapene og myndighetene. Det vil bidra til at oljeselskapene treffer riktigere beslutninger når det gjelder fjerningsprosjekter. Skattemessig fradrag vil også bedre forutberegneligheten for selskapene ved kjøp og salg av utvinningstillatelser på sokkelen, særlig når det gjelder overdragelser i sluttfasen med sikte på forlenget ”haleproduksjon”.

For å sikre at alle oljeselskaper får effektivt skattefradrag for sine fjerningsutgifter, forslår Finansdepartementet at det innføres en ordning med utbetaling fra staten når et selskap opphører med sin petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Et selskap som ved opphør av virksomheten ikke har hatt tilstrekkelig inntekter til å få dekket alle utgiftene til fjerning, kan få utbetalt fra staten skatteverdien av et eventuelt underskudd som skriver seg fra fjerningsutgifter.

Det foreslås at utbetaling av underskudd ved opphør skal gjelde fjerningsutgifter som pådras i 2003 eller senere. Opphevelsen av tilskuddsordningen og skattemessig fradrag for fjerningsutgifter skal gjelde fra vedtakelsen av lovendringene. En overgangsbestemmelse skal sikre at vedtak som er truffet etter fjerningstilskuddsloven ved overdragelse i sluttfasen, fortsatt kan få den tilsiktede virkning.