Historisk arkiv

Statens inntekter og utgifter ? en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

PM 78/2003

Statens samlede inntekter i 2004 er beregnet til 696 milliarder kroner, mens samlede utgifter er anslått til 620 milliarder kroner. (08.10.2003)

Pressemelding

Nr.: 78/2003
Dato: 08.10.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 95 21 42 83

Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell

Statens samlede inntekter i 2004 er beregnet til 696 milliarder kroner, mens samlede utgifter er anslått til 620 milliarder kroner.

Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 143 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på i underkant av 68 milliarder kroner som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes inn ved overføring fra Statens petroleumsfond.

Inntektene på 696 milliarder kroner foreslås bevilget på knapt 400 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. De største inntektene er: (prosenttallene viser andelen av totale inntekter og utgifter):

  • Petroleumsinntekter: 24 prosent (165 milliarder kroner)
  • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift: 22 prosent (152 milliarder kroner)
  • Merverdiavgift: 19 prosent (135 milliarder kroner)
  • Skatt på formue og inntekt: 19 prosent (134 milliarder kroner)
  • Avgifter på blant annet biler, alkohol og tobakk: 10 prosent (70 milliarder kroner)

Utgiftene på 620 milliarder kroner foreslås bevilget på vel 800 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. Utgiftene er fordelt på bevilgninger til drift, investeringer og overføringer, og er fordelt på en rekke ulike formål. De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår pensjoner, sykepenger, dagpenger, fødselspenger og enkelte helsestønader: 36 prosent (223 milliarder kroner)
  • Andre overføringer, blant annet til helseforetakene, universiteter og høgskoler, barnetrygd, kontantstøtte, utviklingshjelp, næringsstøtte, stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning: 29 prosent (180 milliarder kroner)
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder er Forsvaret, politiet, trygdeetaten og jernbane og riksvegnettet: 15 prosent (92 milliarder kroner)
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre: 13 prosent (78 milliarder kroner)

Tabellen viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i ”Gul bok” St.prp. nr. 1 (2003-2004) Statsbudsjettet medregnet folketrygden.

Statsbudsjettets inntekter og utgifter 2004, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kr

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

531,7

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

490,4

Skatt på formue og inntekt

133,8

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

151,6

Merverdiavgift og investeringsavgift

134,8

Avgifter på tobakk og alkohol

16,7

Avgift på bil, bensin mv

34,7

Elektrisitetsavgift

4,4

Tollintekter

1,5

Andre avgifter

12,8

Inntekter av statens forretningsdrift

1,6

Renter og aksjeutbytte

20,7

Andre inntekter

19,0

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

599,4

Folketrygden, alderspensjon

79,3

Folketrygden, sykepenger

29,7

Folketrygdens øvrige sosiale formål

64,1

Folketrygdens helsedel

18,8

Folketrygden, fødsels- og adopsjonspenger

9,5

Folketrygden, arbeidsliv

21,5

Barnetrygd

14,2

Barnehager

10,5

Kontantstøtte

2,9

Arbeidsmarkedstiltak og arbeidsmarkedsetaten

7,0

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

42,4

Regionale helseforetak

58,8

Forsvaret (inkl. internasjonale operasjoner)

29,4

Høyere utdanning (inkl. stipend og sosiale formål)

27,9

Politi- og påtalemyndigheten (driftsutgifter)

7,3

Transport og kommunikasjon

20,5

Jordbruksavtalen

11,2

Utviklingshjelp (etter ODA-kriterier)

14,7

Tilskudd til Statens Pensjonskasse mv.

5,2

Kulturformål (inkl film)

4,3

Innvandring

5,9

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

3,4

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse

3,3

Skatte- og avgiftsadministrasjon

4,2

Renter på statsgjeld

19,3

Kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner

9,2

Andre utgifter

75,1

Oljekorrigert overskudd

-67,8

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

143,5