Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vedlegg til PM 56/2003: PM fra Graverutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding fra Utvalg om etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond

Forvaltning for fremtiden –
Etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond

På vegne av utvalget som skal foreslå etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond, overleverte utvalgets leder, Professor Hans Petter Graver, i dag utvalgets rapport til statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet. I rapporten sier utvalget at staten har en etisk forpliktelse til å innføre etiske krav til måten Petroleumsfondet forvaltes på. Utvalget foreslår at Finansdepartementet fastsetter retningslinjer for Norges Banks eierskapsutøvelse som integrerer finansielle og etiske hensyn. Videre foreslår utvalget at selskaper som produserer strategiske komponenter til visse våpentyper, ikke skal inngå i investeringsmulighetene til Petroleumsfondet. Utvalget foreslår også uttrekk av selskaper der det gjennom investering er betydelig risiko for å medvirke til åpenbart uetiske handlinger. Det anbefales at Finansdepartementet oppretter et etikk- og folkerettsråd som undersøker enkeltselskaper og gir anbefalinger til departementet om selskaper bør utelukkes fra fondet.

Retningslinjene departementet fastsetter bør ha en demokratisk forankring, og Norges Bank og etikk- og folkerettsrådet må årlig rapportere om praktiseringen av dem slik at de kan bli gjenstand for offentlig debatt. Med disse retningslinjene vil Norge være langt framme i arbeidet med etisk ansvarliggjøring av store institusjonelle investorer og bidra til at de bruker sin innflytelse for å fremme en bærekraftig utvikling.

Det etiske grunnlaget for Petroleumsfondet foreslås fremmet gjennom følgende tre virkemidler:

Eierskapsutøvelse for å fremme langsiktig finansiell avkastning i hovedsak basert på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Utøvelsen av eierrettighetene bør gjøres av Norges Bank som ledd i bankens alminnelige forvaltningsoppdrag.

Negativ filtrering fra investeringsuniverset av selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer strategiske deler til følgende våpentyper: Kjemiske våpen, biologiske våpen, antipersonellminer, ikke-detekterbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, atomvåpen og klasebomber. Dette er våpentyper som medfører særlig omfattende sivile lidelser ved antatt normal bruk. Investeringer i eventuelle selskaper som er involvert i produksjon av enkelte av disse våpentypene, vil allerede være forbudt i henhold til folkerettens bestemmelser.

Uttrekk av selskaper fra investeringsuniverset hvor det er en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller grove miljøødeleggelser.

Det er viktig for forvaltningen av Petroleumsfondet at kravene til finansiell etterprøvbarhet av forvaltningsresultatene ikke svekkes som følge av etiske retningslinjer. Det er derfor foreslått en ordning som skal skille mellom finansielle og etiske vurderinger. Ansvaret for å fremme etikk i eierskapsutøvelsen bør hvile på Norges Bank og går bare så langt som banken selv kan innestå for finansielt. På den måten utnyttes fondets finansielle interesser og posisjon til å fremme økonomisk, sosial og økologisk bærekraftighet så langt disse hensyn trekker i samme retning, uten at etterprøvbarheten svekkes. Siden Norges Bank bare skal drive eierskapsutøvelse når etikk og økonomi trekker i samme retning, er det viktig å identifisere de tilfeller der driften av en virksomhet eller selve produktene er i strid med viktige etiske hensyn for å vurdere uttrekk. Ansvaret for å sette etiske grenser påhviler Finansdepartementet som eier og begrunnes ikke i finansielle hensyn. På den måten tydeliggjøres de etiske valg som treffes.

Langsiktig avkastning av en bredt sammensatt finansportefølje er avhengig av en bærekraftig økonomisk utvikling. Gjennom aktiv eierskapsutøvelse vil Petroleumsfondet være med å bidra til dette uten at det et mulig å tallfeste resultatene. Utvalgets forslag om begrensninger i investeringsmulighetene til fondet samt uttrekk av investeringer må forventes å få små konsekvenser for Petroleumsfondets avkastning.

Kontaktpersoner: Professor Hans Petter Graver kan nås på tlf. 90 60 60 85 fram til torsdag 26. juni kl. 13.00. Etter dette kan sekretariatsleder Yngvar Tveit nås på tlf. 99 16 89 14.