Historisk arkiv

Finansminister Per-Kristian Foss: - Lavere skatter i et mer rettferdig system

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 22/2004

- Regjeringen legger i dag frem et forslag til et bedre, enklere og mer rettferdig skattesystem. Delingsmodellen forsvinner. Skatten på arbeidsinntekter reduseres og skatten på arbeid og kapital skal bli mer lik, sier finansminister Per-Kristian Foss. (26.03.2004)

Pressemelding

Nr.: 22/2004
Dato: 26.03.2004
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 95 21 42 83

Finansminister Per-Kristian Foss:

- Lavere skatter i et mer rettferdig system

- Regjeringen legger i dag frem et forslag til et bedre, enklere og mer rettferdig skattesystem. Delingsmodellen forsvinner. Skatten på arbeidsinntekter reduseres og skatten på arbeid og kapital skal bli mer lik, sier finansminister Per-Kristian Foss.

- Så langt har vi gjennomført skattelettelser på nesten 20 milliarder kroner. Reformen legger opp til minst 12 milliarder kroner i ytterligere lettelser i inntekts- og formuesbeskatningen. Alle inntektsgrupper skal få del i lettelsene. Allerede i 2005-budsjettet vil Regjeringen foreslå blant annet redusert skatt på arbeid og redusert inntektskatt på bolig. Nedtrapping av formuesskatten vil starte i 2006.

- Skattemeldingen er et helhetlig og godt grunnlag for en bred politisk enighet om viktige sider av skattesystemet. Det vil være viktig for forutsigbarheten i skattesystemet for næringslivet og den enkelte. Jeg ser frem til en grundig behandling i Stortinget, sier Foss.

- Forbedringer i skattesystemet vil bidra til å styrke næringslivet og verdiskapingen og dermed legge et godt grunnlag for økt økonomisk vekst og velferd, sier finansministeren.

- Arbeid skal lønne seg

- Skatten på arbeidsinntekter er blitt for høy og forskjellen mellom skatt på arbeid og skatt på kapital for stor. Reformen legger opp til redusert skatt på arbeidsinntekter for alle inntektsgrupper.

- Delingsmodellen fungerer ikke etter hensikten. Den oppfyller ikke målet om beskatning av reelle arbeidsinntekter. Det er ikke rimelig at personer med egen virksomhet kan få arbeidsvederlaget beskattet lavt som kapitalinntekt, mens lønnstakere betaler mye mer skatt av samme inntekt.

- En aksjonærmodell med skjerming vil gi en mer treffsikker skattlegging av reelle arbeidsinntekter enn dagens delingsmodell. En modell etter samme prinsipper, skjermingsmodellen, vil gjelde for deltakerlignede foretak og enkeltpersonsforetak.

- For at disse modellene skal virke, må skattesatsen på høye inntekter reduseres så mye at det ikke blir avgjørende om et høyt arbeidsvederlag tas ut som utbytte i stedet for lønn, sier Foss.

Reformen skal også gi lettelser til lønnstakere med lavere og middels inntekter ved å øke minstefradraget for lønnsinntekter. Det vil gjøre det mer lønnsomt å arbeide. Minstefradraget for pensjonister beholdes som i dag. Det gir en viss tilnærming i beskatningen av lønn og pensjon, som er et bidrag til å stimulere til arbeid fremfor trygd.

- Skattesystemet skal også bidra til omfordeling av inntekt. Videreføring av et progressivt system for beskatning av lønnsinntekt og en likere beskatning av arbeidsinntekt gjennom aksjonærmodellen og redusert toppskatt vil gi et mer rettferdig skattesystem, sier Foss.

Boligskatten fjernes og formuesskatten blir halvert

- Fordelsbeskatningen av egen bolig oppleves som både urimelig og uforståelig og skal fjernes som del av reformen.

- Med innføring av aksjonærmodellen og skjermingsmodellen må formuesskatten reduseres. Den samlede kapitalskatten skal ikke øke. Etter mitt syn er det riktig å legge større vekt på beskatning av løpende kapitalinntekt fremfor formuesskatt. Norge er ett av få vestlige land som fortsatt har formuesskatt, og det hemmer norsk eierskap. Formuesskatten rammer dessuten vilkårlig avhengig av formuens sammensetning. Regjeringen vil halvere formuesskatten i løpet av 2006 og 2007 og deretter trappe den videre ned med sikte på avvikling, sier finansministeren.