Historisk arkiv

Ny og modernisert lov for livsforsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 57/2004

Finansdepartementet har i dag lagt frem for Stortinget forslag til nye lovregler som innebærer en modernisering av lovgivningen for livsforsikring. (28.05.2004)

Pressemelding

Nr.: 57/2004
Dato: 28.05.2004
Kontaktperson: Erling G. Rikheim, telefon 22 24 45 46, mobil 975 66 094

Ny og modernisert lov for livsforsikring

Finansdepartementet har i dag lagt frem for Stortinget forslag til nye lovregler som innebærer en modernisering av lovgivningen for livsforsikring. Formålet med forslaget er å legge til rette for klarere skiller mellom de forsikredes og selskapenes egne midler, klarere fordeling av risiko mellom kunde og selskap, og mer oversiktlig prising av livsforsikringsprodukter. Dette er igjen viktig for konkurransen i livsforsikringsmarkedet.

Flere land har i den senere tid opplevd betydelig turbulens i forhold til organisering av pensjonssystemer. Dagens norske regler legger stor vekt på soliditet og trygghet for kundens krav på fremtidige pensjoner. Regler som ivaretar disse hensynene foreslås videreført. Forsikringsselskapenes forpliktelser skal også etter forslaget være fullt ut fondert.

Etter lovforslaget skal forsikringsselskapet fastsette priser og kreve inn betaling fra sine kunder på forhånd. Prisene skal inneholde et fortjenesteelement, og det skal ikke være adgang for selskapet til å få en viss andel av et forsikringsteknisk overskudd i ettertid. For fripoliser og lignende foreslås det en modell som innebærer at selskapet skal ha adgang til å ta inntil 20 prosent av overskuddet fra avkastningen av kundemidlene.

Dagens krav om at fondsforsikring må drives i egne selskaper foreslås opphevet. Reglene om tilleggsavsetninger foreslås videreført. Tilleggsavsetningene foreslås også knyttet sterkere til den enkelte kontrakt. Fordi overskuddsdeling som hovedregel foreslås avviklet, vil tilleggsavsetningene som hovedregel bli fullt ut kundefinansiert. Ordningen med kursreserve for finansielle omløpsmidler foreslås videreført, men det foreslås at kursreserven ikke lenger skal være kundefordelt.

Lovforslaget bygger på utredning nr. 7 fra Banklovkommisjonen, NOU 2001: 24. Banklovkommisjonen har, i samsvar med tilrådningene fra Konkurranseflateutvalget, foreslått en prinsipiell omlegging av pris- og fortjenestestrukturen innenfor livsforsikringsvirksomhet. Departementet følger i proposisjonen opp denne prinsipielle omleggingen. Lovforslaget er justert i forhold til Banklovkommisjonens utkast for å imøtekomme innspill fra forskjellige høringsinstanser. Departementet foreslår at eksisterende individuelle livsforsikringskontrakter uten investeringsvalg kan beholdes i samme selskap, forutsatt at de skilles ut i egen portefølje med eget regnskap. Det legges i lovforslaget også opp til at det i forskrift kan bestemmes at denne type kontrakter skal kunne forvaltes med modifisert overskuddsmodell tilsvarende den modellen som foreslås for fripoliser. Det varsles at det i forskrift vil bli gitt en viss adgang til resultatavhengig forvaltningsvederlag i tilnytning til investeringsvalg. Grensen for hvor store tilleggsavsetninger selskapene kan ha foreslås utvidet, og det legges opp til at det i forskrift gis adgang til mer fleksibel oppbygging av tilleggsavsetninger for den enkelte kontrakt. Detaljeringsgraden i lovforslaget er noe redusert i forhold til Banklovkommisjonens utkast til lovtekst. Det er, i tråd med innspill i høringen, lagt opp til noe større bruk av forskrifter.

I tillegg legges det frem forslag til lovendring som presiserer kravet om at det skal foretas egnethetsvurdering av styre og ledelse i selskapet når det søkes om konsesjon til å starte forsikringsselskap, og forslag til en hjemmel til å gi nærmere regler om takseringstjenester i skadeforsikringselskaper.

Departementet foreslår også en endring i lov om sjøtrygdelag, slik at sjøtrygdelagenes mulige geografiske virkesomhetsområde ikke blir begrenset til ett fylke eller ti kommuner.

Proposisjonen inneholder en drøftelse av i hvilken grad livsforsikringsselskaper skal kunne tilby pensjonsordninger med begrenset forsikringselement. Etter departementets syn innebærer de relevante EØS-reglene at livsforsikringsselskaper ikke kan tilby pensjonsordninger uten et forsikringselement. Det vil i første omgang være opp til Kredittilsynet å vurdere om forsikringselementet i et konkret pensjonsprodukt vil være tilstrekkelig.

Parallelt med departementets arbeid med lovforslaget har Kredittilsynet lansert en skisse til en ny type livsforsikringskontrakt. Departementet legger opp til å be Banklovkommisjonen foreta en nærmere vurdering av det forslaget Kredittilsynet har skissert.