Historisk arkiv

Nye budsjettall for 2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

101/2004

Finansdepartementet legger i dag frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2004. I proposisjonen redegjøres det blant annet for endringer i statsbudsjettet som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra Regjeringen hittil i år. (26.11.2004)

Pressemelding

Nr.: 101/2004
Dato: 26.11.2004
Kontaktperson: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00 / mobil 97 78 74 86, Øystein Olsen, telefon 22 24 45 00 / mobil 91 82 79 44

Nye budsjettall for 2004

Finansdepartementet legger i dag frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2004. I proposisjonen redegjøres det blant annet for endringer i statsbudsjettet som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra Regjeringen hittil i år. I proposisjonen foreslås også overføringene til kommunesektoren økt med 2,2 milliarder kroner i samsvar med regjeringspartienes avtale med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2005.

Siden Stortinget vedtok budsjettet i fjor høst, er det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet økt med 12,9 milliarder kroner til 80,6 milliarder kroner. Det oljekorrigerte underskuddet tilsvarer den faktiske bruken av oljepenger. Økningen i det oljekorrigerte underskuddet skyldes i stor grad reduserte inntekter på 10,2 milliarder kroner, hvorav reduserte skatte- og avgiftsinntekter utgjør 8,8 milliarder kroner. Utgiftene er økt med netto 2,7 milliarder kroner siden statsbudsjettet ble vedtatt i Stortinget i desember 2003. Bak dette nettotallet er det mange utgiftsøkninger og utgiftsreduksjoner.

Den reelle, underliggende utgiftsveksten fra 2003 til 2004 anslås nå til om lag 2¾ prosent. I Revidert nasjonalbudsjett 2004 ble utgiftsveksten anslått til om lag 2¼ prosent. I Nasjonalbudsjettet 2004 som Regjeringen fremmet høsten 2003, ble det lagt til grunn en reell, underliggende utgiftsvekst på 2 prosent fra 2003 til 2004.

Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i enkelte av skattegrunnlagene. På denne bakgrunn presenteres det ikke oppdaterte tall for det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i proposisjonen. Oppdaterte tall vil bli presentert i statsregnskapet for 2004 og Revidert nasjonalbudsjett 2005, som en del av en ny, samlet gjennomgang av utviklingen i norsk økonomi.

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er økt med 64,8 milliarder kroner fra saldert budsjett og fram til nysalderingen. Dette skyldes blant annet at skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten er økt med 33,0 milliarder kroner fra saldert budsjett, i hovedsak som følge av høyere oljepris enn opprinnelig lagt til grunn.

Lenke: linkdoc165533#docSt.prp. nr. 31 (2004-2005) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004.