Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt lovutvalg om EU-direktiver på verdipapirmarkedsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

68/2004

Regjeringen har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal foreslå nødvendige regelverksendringer for å gjennomføre tre sentrale, EØS-relevante direktiver på verdipapirmarkedsområdet. (02.07.2004)

Pressemelding

Nr.: 68/2004
Dato: 02.07.2004
Kontaktperson: Tore Mydske, telefon 22 24 45 88 / mobil 91 35 32 92

Nytt lovutvalg om EU-direktiver på verdipapirmarkedsområdet

Regjeringen har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal foreslå nødvendige regelverksendringer for å gjennomføre tre sentrale, EØS-relevante direktiver på verdipapirmarkedsområdet. Utvalgets arbeid vil få betydning for blant andre verdipapirforetak, regulerte markeder, noterte selskaper og investorer. Professor dr. juris Rune Sæbø fra Universitetet i Bergen skal lede utvalget. Utvalget skal avgi sin utredning innen 20. august 2005.

De tre direktivene som foranlediger Regjeringens oppnevnelse er:

 • verdipapirmarkedsdirektivet (direktiv 2004/39/EF) som blant annet regulerer børser og verdipapirforetaks virksomhet,
 • direktivet om overtakelsestilbud (direktiv 2004/25/EF) som tar sikte på å sikre den juridiske forutsigbarheten ved grenseoverskridende virksomhetsovertakelser og å sikre minoritetsaksjonærenes interesser, samt
 • direktivet om løpende rapportering (ennå ikke formelt vedtatt) som tar sikte på å harmonisere kravene til hvilke opplysninger utstederne og eierne av verdipapirer som er notert på et regulert marked, må gi til markedet.

Utvalget har fått følgende sammensetning basert på forslag fra berørte instanser:

 • Professor dr. juris Rune Sæbø, utvalgsleder
 • Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Finansdepartementet
 • Juridisk direktør Atle Degré, Oslo Børs ASA
 • Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, NHO
 • Advokat Ida Espolin Johnson, Aksjonærforeningen
 • Administrerende direktør Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund
 • Advokat Erik Thrane, Nord Pool ASA/Nordic Association of Energy Traders
 • Advokat Hilde Vihovde, FNH/Sparebankforeningen/ Verdipapirfondenes forening
 • Spesialrådgiver Lisbeth Økland, Kredittilsynet.

Utvalget har følgende mandat:

1.

Utvalget skal foreslå regler (lovendringer og forskrifter) som kan gjennomføre følgende direktiver i norsk rett:

 • verdipapirmarkedsdirektivet (direktiv 2004/39/EF),
 • direktivet om overtakelsestilbud (direktiv 2004/25/EF), samt
 • direktivet om løpende rapportering (ennå ikke formelt vedtatt).

2.

De aktuelle direktivene er «rammedirektiver» som i stor utstrekning skal utfylles av mer detaljerte regler gjennom den såkalte komitologiprosedyren i EU. Disse utfyllende reglene er ennå ikke vedtatt, men skal gjennomføres innen samme frist som rammedirektivene. Utvalget skal derfor også foreslå regler som kan gjennomføre slike utfyllende EU-regler.

Norske myndigheter (Finansdepartementet) deltar med observatørstatus i EUs arbeid med utfyllende regler i European Securities Committee (ESC). Ved behov skal utvalget bistå norske myndigheter i å utforme innspill i dette arbeidet.

3.

I tillegg til å vurdere gjennomføring av direktivet om overtakelsestilbud skal utvalget ta stilling til om det (uavhengig av direktivet) er behov for endringer i de norske reglene om tilbudsplikt mv.

4.

I den grad det anses hensiktsmessig kan utvalget foreslå regler som ikke er påkrevd for å gjennomføre direktivene, men som har en naturlig sammenheng med direktivenes regulering.

5.

Utvalget bør i sitt arbeid også se hen til det tilsvarende arbeidet med gjennomføringen av direktivene i andre EØS-land, særlig i andre nordiske land.

6.

Utvalget skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremmes. Konsekvenser skal utredes både for det offentlige og for private aktører som berøres av forslagene.

7.

Utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 20. august 2005. Finansdepartementet skal holdes orientert om utvalgets arbeid. Finansdepartementet kan gjøre endringer, utdypninger og tillegg i mandatet.

Til toppen