Historisk arkiv

Skattefritak for aksjeinntekter i selskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 24/2004

I Skattemeldingen som legges frem i dag varsler Regjeringen fritak for beskatning av selskapers aksjeinntekter. Samtidig faller fradragsretten for tap bort. Hensikten er å motvirke kjedebeskatning. Endringene vil få virkning fra og med i dag 26. mars. (26.03.2004)

Pressemelding

Nr.: 24/2004
Dato: 26.03.2004
Kontaktperson: Knut Erik Omholt, telefon 22 24 42 94, mobil 97 57 27 43/Bjørn Berre, telefon 22 24 42 09/ Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 95 21 42 83

Skattefritak for aksjeinntekter i selskaper

I Skattemeldingen som legges frem i dag varsler Regjeringen fritak for beskatning av selskapers aksjeinntekter. Samtidig faller fradragsretten for tap bort. Hensikten er å motvirke kjedebeskatning. Endringene vil få virkning fra og med i dag 26. mars. Et grovt provenyanslag indikerer at endringen kan gi en årlig skattelette på en halv milliard kroner.

Fritaksmodellen innebærer at aksjeselskaper fritas for skatt på utbytte og gevinst på aksjer, samtidig som fradragsretten for aksjetap bortfaller. Selskapene vil fremdeles betale løpende skatt på overskudd.

Det er et mål at selskapsbeskatningen skal legge til rette for en effektiv bruk av ressursene. Skattefritak for aksjeinntekter vil hindre kjedebeskatning av inntekt ved eierkjeder med flere ledd og bedre kapitalmobiliteten innenfor selskapssektoren. Det vil også redusere dobbeltbeskatningen av grenseoverskridende aksjeinntekter. Innføring av fritaksmodellen for aksjeinntekter til selskap vil gjøre at RISK- og godtgjørelsessystemet kan avvikles i sin helhet. Regelverket blir derfor vesentlig enklere, med reduserte kostnader for selskapene og administrative besparelser for skatteetaten. Fritaksmodellen vil være i samsvar med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Fritaksmodellen kan gi incentiver til å legge virksomhet til lavskatteland. Disse incentivene kan reduseres ved å innføre minstekrav til utenlandsk selskapsbeskatning for at aksjeinntekter fra utenlandske selskap skal fritas for beskatning. Departementet vil vurdere slike begrensninger i anvendelsesområdet nærmere ved utformingen av det konkrete regleverket. For utbytte som betales fra norske selskaper til utenlandske selskapsaksjonærer foreslår departementet at fritaksmetoden skal begrenses til aksjonærer i EØS-land.

Departementet vil også vurdere utvidelser i anvendelsesområdet for NOKUS-reglene. NOKUS-reglene innebærer at norske skattytere som kontrollerer selskap hjemmehørende i lavskatteland, skal beskattes løpende for sin andel av overskuddet i selskapet. EØS-avtalen og skatteavtalene med andre land kan imidlertid legge visse begrensninger på anvendelse av slike særregler.

Innføring av fritaksmodellen kunne gitt betydelige tilpasningsmuligheter i en overgangsperiode, dersom skattyterne kunne realisere aksjer med fradragsberettiget tap før fritaksmodellen begynte å virke, og realiserte gevinster skattefritt etter dette tidspunktet. Dette ville både ført til et betydelig inntektstap for staten og forstyrrelser i aksjemarkedet. For å forhindre slike tilpasninger vil Regjeringen foreslå at fritaksmodellen får virkning for aksjegevinster/-tap som innvinnes fra og med i dag 26. mars 2004. Det vil også bli foreslått at skattefrihet for utbytte gis virkning for hele inntektsåret 2004.