Historisk arkiv

Utbytteskatt med skjerming (aksjonærmodellen)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 79/2004

Regjeringen foreslår å innføre aksjonærmodellen for beskatning av aksjeinntekter som tilfaller personer. Aksjonærmodellen vil gjelde fra 1. januar 2006. (06.10.2004)

Pressemelding

Nr.: 79/2004
Dato: 06.10.2004
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Frode Kristiansen, telefon 22 24 42 83

Utbytteskatt med skjerming (aksjonærmodellen)

Regjeringen foreslår å innføre aksjonærmodellen for beskatning av aksjeinntekter som tilfaller personer, i tråd med retningslinjene som ble trukket opp i St.meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform. Aksjonærmodellen vil gjelde fra 1. januar 2006.

Aksjonærmodellen innebærer at aksjeutbytter og -gevinster over et skjermingsbeløp skattlegges som alminnelig inntekt med 28 prosent hos den personlige aksjonæren. Aksjeinntekter som tilsvarer risikofri avkastning, vil skjermes for skatt. Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere aksjens skjermingsgrunnlag (kostpris tillagt ev. tidligere ubenyttede skjermingsbeløp) med en skjermingsrente. Skjermingsrenten foreslås satt til årsgjennomsnittet av statsobligasjonsrenter med 5 års løpetid regnet etter skatt. Samlet skattesats på aksjeinntekter over skjermingsbeløpet blir 48,16 pst. når en tar hensyn til at overskuddet alt er beskattet med 28 prosent i selskapet.

Dagens delingsmodell fungerer ikke etter hensikten. Det er både lønnsomt og relativt enkelt å unngå deling slik at reelle arbeidsinntekter blir skattlagt som kapitalinntekter (28 prosent). Formålet med aksjonærmodellen er å øke skattesatsen på høy aksjeavkastning, uten å påvirke investeringene i næringslivet. Kombinert med at det foreslås en betydelig reduksjon i toppskattesatsene i 2005, og at det legges opp til ytterligere reduksjoner i 2006, vil det få mindre skattemessig betydning om aksjonæren tar ut overskudd som lønn eller som aksjeinntekt. Delingsmodellen kan derfor oppheves for aksjonærer fra 2006.

I skattemeldingen foreslo departementet en skjermingsmodell for personlig næringsdrivende etter tilsvarende prinsipper som aksjonærmodellen, men med løpende beskatning ved opptjening. På bakgrunn av anmodning fra Stortinget har departementet nedsatt et utvalg som skal vurdere muligheten for uttaksbeskatning også for personlig næringsdrivende. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember i år, og departementet vil deretter sende forslaget på høring. Departementet tar sikte på å fremme forslag til beskatningsmodell for personlige næringsdrivende med virkning fra 2006, slik at delingsmodellen også kan oppheves for denne gruppen.

Aksjonærmodellen vil, i kombinasjon med forslaget om skattefrihet for utbytte og gevinster i selskapssektoren (se pressemelding 78/2004), gjøre det mulig å oppheve RISK- og godtgjørelsessystemet i sin helhet.

Aksjonærmodellen kan gjøre det lønnsomt for personer å yte lån til selskapet i stedet for å skyte inn egenkapital. Hensikten vil være å spare skatt ved å ta ut overskudd gjennom høye renter i stedet for som utbytte. Det foreslås derfor en tilsvarende ekstraskatt på slike renteinntekter når renten er over et visst nivå. Forslaget om ekstraskatt på renteinntekter vil ikke omfatte lån knyttet til mengdegjeldsbrev.

Aksjonærmodellen vil også omfatte aksjeinntekter fra utenlandske selskaper. Modellen vil således være i samsvar med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, og vil fjerne usikkerheten knyttet til det gjeldende RISK- og godtgjørelsessystemet.

Aksjonærmodellen vil stille relativt store krav til rapportering og informasjonsbehandling. Et velfungerende aksjonærregister som tilpasses aksjonærmodellens behov, vil avhjelpe kompleksiteten i systemet, både for skattytere og ligningsmyndighetene. Det er imidlertid nødvendig med endringer i aksjonærregisteret for å tilpasse det til aksjonærmodellen. Av praktiske grunner foreslås det derfor at aksjonærmodellen innføres fra 2006.