Historisk arkiv

Finansdepartementet

Åtte nye selskaper utelukket fra Petroleumsfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

56/2005

Finansdepartementet har utelukket åtte nye selskaper fra Petroleumsfondet i henhold til fondets etiske retningslinjer. - Disse selskapene produserer ifølge Petroleumsfondets etiske råd sentrale komponenter til klasevåpen, sier finansminister Per-Kristian Foss. (02.09.05)

Pressemelding

Nr.: 56/2005
Dato: 02.09.05
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Åtte nye selskaper utelukket fra Petroleumsfondet

Finansdepartementet har utelukket åtte nye selskaper fra Petroleumsfondet i henhold til fondets etiske retningslinjer. –Disse selskapene produserer ifølge Petroleumsfondets etiske råd sentrale komponenter til klasevåpen, sier finansminister Per-Kristian Foss.

De etiske retningslinjene, som ble fastsatt 19. november 2004, innebærer blant annet at selskaper som produserer sentrale komponenter til særlig inhumane våpen, skal utelukkes fra fondet. Det ble i Revidert nasjonalbudsjett 2004 lagt til grunn at klasevåpen kan høre til denne kategorien våpen.

Petroleumsfondets etiske råd anbefalte i sin tilråding av 16. juni 2005 å utelukke følgende selskaper: Alliant Techsystems Inc, EADS Co (European Aeronautic Defence and Space Company), General Dynamics Corporation, L3 Communications Holdings Inc, Lockheed Martin Corp, Raytheon Co og Thales SA. Finansdepartementet har også utelukket obligasjoner utstedt av selskapet EADS Finance BV fordi dette selskapet kan identifiseres med morselskapet, EADS Co.

Petroleumsfondets etiske råd anbefalte å utelukke selskaper som produserer sentrale komponenter til klasevåpen. Sentrale komponenter vil typisk være selve bombebeholderen samt småbombene som utgjør ammunisjonen, i tillegg til andre deler som er vesentlige for at våpenet skal fungere. Rådet understreker at tilrådningen ikke inneholder en uttømmende liste over mulige produsenter av klasevåpen og at nye tilrådninger om uttrekk kan komme senere.

For en nærmere begrunnelse for utelukkelsen av hvert enkelt selskap vises det til rådets tilråding.

Petroleumsfondets etiske råd har bedt selskapene om å klargjøre hvorvidt de produserer våpen som kan karakteriseres som klasevåpen. Fire av selskapene har bekreftet dette. De andre selskapene har ikke besvart henvendelsen Rådet har basert sin tilråding på informasjon fra Janes’ Information Group, selskapenes nettsider, samt informasjon fra Norsk Folkehjelps mineavdeling, Human Rights Watch’ våpenavdeling, Den internasjonale landminekampanjen (ICBL), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og det britiske screeningselskapet EIRIS.

Finansdepartementet ga 30. juni Norges Bank beskjed om at selskapene skulle utelukkes fra Petroleumsfondet med en frist for nedsalg til 31. august. Nedsalget av aksjer og obligasjoner i selskapene er nå gjennomført. Ifølge Norges Bank hadde Petroleumsfondet før nedsalget en investering på nær 2,2 mrd. kroner i disse selskapene, dels i aksjer og dels i obligasjoner. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Disse uttrekkene kommer som resultat av et systematisk arbeid i Petroleumsfondets etiske råd. Rådet arbeider videre for å kartlegge om andre selskaper har virksomhet i strid med Petroleumsfondets etiske retningslinjer.

Les mer om Petroleumsfondets etiske råd: http://www.etikkradet.no