Historisk arkiv

Etableringen av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding nr.: 75/2005

- Statens pensjonsfond vil bidra til å synliggjøre at staten sparer for å finansiere fremtidige pensjonsutgifter, sier finansminister Per-Kristian Foss. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 75/2005
Dato: 14.10.2005
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / mobil 95 21 42 83, Nina Bjerkedal, telefon 22 24 45 00/mob 48 09 96 84

Etableringen av Statens pensjonsfond

Regjeringen foreslår å etablere Statens pensjonsfond.
- Statens pensjonsfond vil bidra til å synliggjøre at staten sparer for å finansiere fremtidige pensjonsutgifter, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Pensjonsutgiftene i folketrygden vil øke sterkt gjennom de kommende tiårene, også etter gjennomføringen av de andre elementene i pensjonsreformen. En betydelig fondsoppbygging i årene fremover er nødvendig for å unngå å skyve store byrder over på fremtidige generasjoner.

Statens pensjonsfond er en overbygning over dagens Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Virksomhetene i de to fondene videreføres som i dag innenfor den nye overbygningen. Statens pensjonsfond vil ikke ha eget styre eller egen administrasjon. Det foreslås følgende navn på de to delene av Pensjonsfondet: ”Statens pensjonsfond - Utland” og ”Statens pensjonsfond - Norge”. Navnene støtter opp om at dagens arbeidsdeling mellom Petroleumsfondet, som kun investeres i utlandet, og Folketrygdfondet, som i hovedsak investeres i Norge, opprettholdes.

- I arbeidet med Statens pensjonsfond har jeg lagt vekt på at den finansielle sparingen som i dag finner sted i Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet ikke svekkes, sier finansminister Foss. Handlingsregelen for innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi knyttes i tråd med dette til utenlandsdelen av Statens pensjonsfond, som svarer til dagens Petroleumsfond. For å videreføre sparingen som i dag finner sted i Folketrygdfondet, vil avkastningen av Statens pensjonsfond – Norge løpende legges til denne delen av fondet.

Lovforslaget i Ot.prp. nr. 2 (2005-2006) Om lov om Statens pensjonsfond tar utgangspunkt i Regjeringens vurderinger i Pensjonsmeldingen (St.meld. nr. 12 2004-2005), som et bredt flertall på Stortinget sluttet seg til. I tråd med disse vurderingene vil fondsoppbyggingen i Statens pensjonsfond være av generell karakter, det vil si at størrelsen på fondet og de årlige avsetningene ikke direkte knyttes til utviklingen i pensjonsforpliktelsene i folketrygden. Etter at fondet er etablert vil Finansdepartementet gi en utvidet omtale av utviklingen i statens pensjonsforpliktelser i folketrygden og kapitalen i Pensjonsfondet i de årlige budsjettdokumentene. Dette vil være et supplement til andre beregninger av bærekraften i offentlige finanser.