Historisk arkiv

Forslag til ny lov om forsikringsformidling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

15/2005

Finansdepartementet foreslår ny lov om forsikringsformidling. Formålet med loven er å bidra til likebehandling av ulike aktører innen forsikringsformidling, å ivareta interessene til brukerne av disse tjenestene samt å sikre aktørene tilgang til det indre marked gjennom rett til grenseoverskridende virksomhet og etableringsrett. (18.03.2005)

Pressemelding

Nr.: 15/2005
Dato: 18.03.2005
Kontaktperson: Erling G. Rikheim, telefon 22 24 45 46 / mobil 97 56 60 94, Per Christian Bærøe, telefon 22 24 45 88

Forslag til ny lov om forsikringsformidling

Finansdepartementet foreslår ny lov om forsikringsformidling. Formålet med loven er å bidra til likebehandling av ulike aktører innen forsikringsformidling, å ivareta interessene til brukerne av disse tjenestene samt å sikre aktørene tilgang til det indre marked gjennom rett til grenseoverskridende virksomhet og etableringsrett.

Lovforslaget omfatter forsikringsrådgivere, forsikringsagenter og gjenforsikringsmeglere i tillegg til forsikringsmeglere. Begrepet forsikringsformidling foreslås som en samlebetegnelse på virksomhetene disse utøver. Lovforslaget bygger på, og gjennomfører i norsk rett, EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsikringsformidling fra 2002.

Etter gjeldende rett er forsikringsmegleres virksomhet regulert i forskrift. Virksomheten til de øvrige nevnte grupper av forsikringsformidlere er ikke regulert. Lovforslaget innebærer blant annet at ulike typer formidlere av forsikringstjenester (inkludert meglere, agenter og rådgivere) behandles likt, og at viktige deler av dette regelverket gis i lovs form. Ordningen med registrering av forsikringsmeglere i Kredittilsynet foreslås videreført for alle typer forsikringsformidlere. Forslaget til lovregler inneholder nærmere vilkår for slik registrering, krav om kunnskap og egnethet for ledelse og ansatte formidlere, og krav om at virksomheten er forsikret mot erstatningsansvar for uaktsomme handlinger og mot underslag av klientmidler.

Lovforslaget inneholder videre en hjemmel for å etablere en klageordning for forsikringsformidlernes kunder.

Les mer i Ot.prp. nr. 55 (2004-2005).