Historisk arkiv

Ny protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Sveits

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

29.04.2005

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet et forslag for Stortinget om samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Sveits. (29.04.2005)

Ny protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Sveits

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet St. prp. nr 55 (2004-2005) ”Om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen med tilhørende protokoll mellom Norge og Sveits av 7. september 1987, undertegnet i Oslo 12. april 2005” for Stortinget for godkjennelse.

Av de viktigste bestemmelsene i avtaleutkastet nevnes:

Bestemmelsen om internasjonal skips- og luftfart i den gjeldende overenskomsten er endret slik at inntekt av skipsfart og luftfart bare skal skattlegges i den stat hvor foretaket som mottar inntekten er hjemmehørende. Denne endringen innebærer at det blir tilsvarende endringer i alle avtalens øvrige bestemmelser som omhandler internasjonal skipsfart.

I gjeldende overenskomst er det fastsatt at kildeskattesatsen på utbytte skal være 5 prosent når det utbetales til et selskap som direkte innehar minst 25 prosent av kapitalen i det utdelende selskap og selskapet er den virkelige rettighetshaveren til utbyttet. I andre tilfeller er skattesatsen begrenset til 15 prosent. Protokollen gjør ingen endringer i den generelle kildeskattesatsen på 15 prosent, men prosentsatsen er satt til null når et selskap direkte innehar minst 20 prosent av kapitalen i det selskapet som deler ut utbyttet.

I tillegg er det foreslått en helt ny bestemmelse om refusjon av for mye betalt kildeskatt på utbytte, renter og royalty.

Videre er det foreslått at Norge som hovedprinsipp skal anvende kreditmetoden for å unngå dobbeltbeskatning. For inntekter som etter avtalen er forbeholdt Sveits å skattlegge, kan Norge bruke den alternative fordelingsmetoden. Den alternative fordelingsmetoden kommer til anvendelse på pensjon som reguleres av artikkel 18 punkt 2, samt inntekt som omfattes av artikkel 19 (offentlig tjeneste).

Protokollen gjør endringer til skatteavtalens bestemmelse om utveksling av opplysninger som innebærer at adgangen til å utveksle opplysninger blir utvidet. Blant annet er det tatt inn nye bestemmelser om utveksling av opplysninger om holdingselskaper og en nærmere regulering av utveksling av opplysninger i skattesviktilfeller. Norske skattemyndigheters adgang til bankopplysninger fra Sveits forbedres noe, gitt at den norske skattesaken har et bedragerilignende preg og kan medføre fengselsstraff.

Bestemmelsene i protokollen om utveksling av opplysninger i skattesviktilfellene suppleres av en forhandlingsprotokoll som omhandler hvilke rutiner som skal følges i henholdsvis Sveits og Norge i forbindelse med innhenting og utveksling av opplysninger i slike saker. Forhandlingsprotokollen inngår ikke som en integrert del av protokollen, men den er tatt inn som vedlegg 2 i proposisjonen.

Avtalen ventes å tre i kraft i 2005. I så fall får den nye bestemmelsen om fritak for kildeskatt på utbytte som betales til et selskap som direkte eier minst 20 prosent av kapitalen i det utdelende selskap, virkning for utbytte som utdeles i 2005. De øvrige bestemmelser i protokollen får virkning fra og med inntektsåret 2006.

Les St.prp. nr. 55 (2004-2005) her.

Publisert: 29.04.2005