Historisk arkiv

Obligatorisk tjenestepensjon fra 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

64/2005

Finansdepartementet fremmer i dag forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon. - Forslaget er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere, sier finansminister Per-Kristian Foss. (07.10.05)

Pressemelding

Nr.: 64/2005
Dato: 07.10.05
Kontaktpersoner: Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51, Erling G. Rikheim, telefon 22 24 45 46 / mobil 97 56 60 94

Obligatorisk tjenestepensjon fra 2006

Finansdepartementet fremmer i dag forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon. - Forslaget er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere, sier finansminister Per-Kristian Foss.

På bakgrunn av Pensjonsmeldingen vedtok Stortinget 26. mai 2005 at lovregler om obligatorisk tjenestepensjon skulle tre i kraft fra 1. januar 2006. Banklovkommisjonen fikk i oppdrag å utrede, og utarbeide lovregler om, obligatoriske tjenestepensjon. Forslaget fra Banklovkommisjonen ble sendt på høring 1. juli 2005 med høringsfrist 8. august 2005. I høringsrunden var det bred tilslutning til hovedpunktene i forslaget fra Banklovkommisjonen. Finansdepartementets forslag, som omtales nærmere nedenfor, følger i store trekk Banklovkommisjonens forslag.

Finansdepartementet foreslår at plikten til å opprette tjenestepensjonsordning skal gjelde foretak, både skattepliktige og skattefrie, som har årsverk utover visse minstekrav. Plikten til å opprette pensjonsordning foreslås å gjelde for foretak som har:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Loven foreslås ikke å gjelde for foretak som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte.

Obligatorisk tjenestepensjon skal kunne utformes som en innskuddsordning eller som en ytelsesordning. Oppretter foretaket en innskuddsordning, skal foretaket betale minst to prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (G er p.t. 60 699 kr.) som årlig innskudd til pensjonsordningen for de ansatte som er omfattet. Kravet til ytelsesordninger er at nivået på alderspensjonen minst skal være det en innskuddsordning basert på minstekravene antas å gi. Disse minstekravene gjelder foretakets bidrag til den obligatoriske tjenestepensjonsordningen. I tillegg kan det avtales at også arbeidstakerne skal betale innskudd til ordningen.

Kostnadene ved administrasjon av pensjonsordningen skal dekkes av foretaket i tillegg til minimumsnivået for innskuddet/premien. Det er videre foreslått at obligatoriske tjenestepensjonsordninger må omfatte såkalt innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet. Dette innebærer at arbeidstakere som blir uføre sikres pensjonsopptjening i uføreperioden. Etter forslaget må foretaket tegne innskuddsfritak eller premiefritak for innskudd/premie lik de foreslåtte minstekrav. Kostnadene ved innskuddsfritak eller premiefritak må dekkes i tillegg til minstekrav til innskudd/premie.

Det foreslås at foretakene får frist til utgangen av 2006 til å opprette tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller minimumskravene, men likevel slik at ordningen skal ha virkning for de ansatte senest fra 1. juli 2006. For øvrig foreslås det en generell frist på seks måneder for foretak som får plikt til å etablere tjenestepensjonsordning. Foretak som får plikt i løpet av 2006 må tidligst opprette pensjonsordning innen utgangen av 2006.

Banklovkommisjonen anslo, på usikkert grunnlag, at deres forslag ville omfatte om lag 600 000 ansatte i 130 000 foretak (som i dag ikke har pensjonsordning). De samlede årlige kostnadene for disse foretakene (innskudd på minimumsnivå og andre kostnader) anslås av Banklovkommisjonen til 3,3 milliarder kroner, forutsatt at 600 000 arbeidstakere med en gjennomsnittslønn på 4,5 G blir omfattet. Beregningen inkluderer ikke arbeidsgiveravgift og skattefordel knyttet til tilskudd til pensjonsordning. Forslaget fra Banklovkommisjonen omfattet skattepliktige foretak. Departementets lovforslag omfatter i tillegg skattefrie foretak. Hvor mange skattefrie foretak som etter forslaget må opprette pensjonsordninger og antall arbeidstakere i slike foretak, samt virkningen for disse, er ikke særskilt utredet.

Etter lovforslaget må også eksisterende pensjonsordninger etter innskudds- og foretakspensjonslovene tilfredsstille de foreslåtte minstekrav. Forslaget antas å ha begrensede økonomiske konsekvenser for foretak som allerede har opprettet slike ordninger, fordi disse i all hovedsak synes å ha innskudd eller ytelser som tilfredsstiller minstekravene.

Når det gjelder selvstendig næringsdrivende, foreslås en adgang, men ingen plikt, til å opprette innskuddspensjonsordning innenfor de foreslåtte minimumskravene for slike ordninger. Departementet vil komme tilbake med forslag til skattemessig behandling av denne gruppen selvstendig næringsdrivende.

Lenker:

Ot.prp. nr. 10 (2005-2006)

Finansministerens lysark

Spørsmål og svar, A-Å liste og finansministerens presentasjon er tilgjengelig på www.pensjonsreform.no/otp