Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Skjermingsmetoden for selvstendig næringsdrivende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

27/2005

Regjeringen foreslår å innføre en skjermingsmetode for beskatning av selvstendig næringsdrivende fra og med inntektsåret 2006. (13.05.05)

Pressemelding

Nr.: 27/2005
Dato: 13.05.05
Kontaktpersoner: Knut Erik Omholt, telefon 22 24 42 94 / mobil 97 57 27 43, Tom Venstad, telefon 22 24 44 35

Skjermingsmetoden for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen foreslår å innføre en skjermingsmetode for beskatning av selvstendig næringsdrivende fra og med inntektsåret 2006. Beskatningen bygger på samme prinsipp som ligger til grunn for skjermingsmetoden for personlige aksjonærer og deltakere i deltakerlignede selskaper.

På grunn av de praktiske problemene knyttet til registrering og kontroll av uttak for selvstendig næringsdrivende, foreslår Regjeringen at beskatningen skal skje løpende. Forslaget samsvarer i hovedsak med Uttaksutvalgets innstilling ( NOU 2005: 2).

Overskudd fra virksomheten skattlegges som alminnelig inntekt med 28 prosent. I tillegg foreslås det at uskjermet avkastning skattlegges løpende som personinntekt, det vil si med trygdeavgift og eventuell toppskatt.

Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere verdien av virksomhetseiendeler med en skjermingsrente. Skjermingsrenten skal etter forslaget fastsettes på samme måte som for de øvrige foretaksformene, det vil si som gjennomsnittlig rente på 5-årige statsobligasjoner i inntektsåret, regnet før skatt. Regjeringen foreslår imidlertid at gjeld til finansinstitusjoner skal skjermes med faktisk gjeldsrente. Dette vil gi økt likebehandling mellom foretaksformer, og vil i mange tilfeller være gunstig, ikke minst for foretak i etableringsfasen med høy gjeldsgrad. Regjeringen foreslår også at det ekstra fradraget for lønnskostnader (lønnsfradraget) skal videreføres. Lønnsfradraget innebærer at kostnaden ved å ha ansatte i virksomheten reduseres for selvstendig næringsdrivende.

De foreslåtte reglene vil - sammen med den vedtatte skjermingsmetoden for personlige aksjonærer og forslaget til skjerming for deltakere i deltakerlignede selskaper - gjøre det mulig å fjerne delingsmodellen med virkning fra 2006.

Isolert anslås skjermingsmetoden for selvstendig næringsdrivende å øke skattene med anslagsvis 200 millioner kroner på årsbasis. Innstrammingen skyldes i all hovedsak at de særskilte takreglene oppheves. Det er nødvendig for å sikre økt likebehandling og at skatteprogresjonen skal gi tilsiktet omfordeling. I tråd med signalene i skattemeldingen skal toppskatten og formuesskatten reduseres ytterligere. Næringsdrivende som gruppe vil få skattelettelser som følge av skattereformen.

Til toppen