Historisk arkiv

Tiltak for å sikre soliditeten og å bedre finansieringsmulighetene for finansnæringen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

13/2005

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til lovregler som vil kunne forbedre kredittforetakenes muligheter til rimelig og langsiktig finansiering av utlån gjennom utstedelse av obligasjoner, forslag til lovendringer som skal bidra til å styrke soliditeten og tilsynet med finansgrupper, og forslag til endringer i regelverket for skadeforsikringsselskapenes garantiordning. (18.03.2005)

Pressemelding

Nr.: 13/2005
Dato: 18.03.2005
Kontaktperson: Erling G. Rikheim, telefon 22 24 45 46 / mobil 97 56 60 94, Espen D. Knudsen, telefon 22 24 45 28

Tiltak for å sikre soliditeten og å bedre finansieringsmulighetene for finansnæringen i Norge

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til lovregler som vil kunne forbedre kredittforetakenes muligheter til rimelig og langsiktig finansiering av utlån gjennom utstedelse av obligasjoner, forslag til lovendringer som skal bidra til å styrke soliditeten og tilsynet med finansgrupper, og forslag til endringer i regelverket for skadeforsikringsselskapenes garantiordning.

Obligasjoner med pant i utlånsportefølje
Nye lovregler om adgang for kredittforetak til å pantsette utlånsportefølje trådte i kraft 1. januar 2004. På bakgrunn av nye innspill fra næringen foreslås det nå justeringer i disse reglene for å bedre muligheten til å hente rimelig og langsiktig kapital fra verdipapirmarkedet ved utstedelse av obligasjoner med pantesikkerhet i utlånsportefølje (såkalte ”særskilt sikrede obligasjoner”). Formålet med disse lovforslagene er blant annet:

  • Å utvide gruppen av aktiva som kan brukes som underliggende pant for denne type obligasjoner
  • Å utvide hvilke typer lån til offentlig sektor som kan brukes som pant for denne type obligasjoner
  • Å legge til rette for at kredittforetak som utsteder denne type obligasjoner lettere kan sikre utlånsporteføljen mot rente- og valutasvingninger
  • Å la regelen om begrensning av legalpant komme til anvendelse også for denne type porteføljepant.

Lovforslaget skal følges opp med detaljerte regler i forskrift.

Tilsyn med finansgrupper
Strukturutviklingen i finansnæringen med konsolidering både nasjonalt og på tvers av landegrensene fører til at finansinstitusjoner og verdipapirforetak i større grad inngår i et konsern eller en gruppe foretak. Nærmere tilknytning mellom forskjellige foretak kan føre til konsentrasjon av risiko. Norsk lovgivning har stilt særskilte krav til finanskonsern siden 1991. På bakgrunn av en anbefaling fra en nordisk arbeidsgruppe i forbindelse med gjennomføring av EUs konglomeratdirektiv, foreslås gjeldende regler om at gruppeinterne transaksjoner skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper utvidet til å gjelde også for andre finansielle grupper enn finanskonsern. På bakgrunn av EØS-regler om henholdsvis finansielle konglomerater og forsikringsgrupper foreslås det nå:

  • En viss utvidelse av virkeområdet for gjeldende regler om kapitalkrav på konsolidert grunnlag.
  • En utvidet adgang for Kredittilsynet til å innhente opplysninger fra foretak i finansgrupper som ikke er finansinstitusjoner og derfor ikke er underlagt vanlig tilsyn.
  • Krav om egnethetsvurdering av faktisk leder av rene holdingselskap i finanskonsern
  • Unntak i taushetsplikt for Kredittilsynet og Norges Bank overfor sentralbanker i andre EØS-stater.

Lovforslaget skal følges opp med detaljerte regler i forskrift.

Skadeforsikringsselskapenes garantiordning
Skadeforsikringsselskapenes garantiordning er en ufondert ordning, basert på innkalling fra medlemmene ved behov, som skal bidra til at forsikringskunder og andre med forsikringskrav får disse dekket selv om et skadeforsikringsselskap ikke kan oppfylle sine forpliktelser. For å styrke ordningens karakter av forbrukerbeskyttelse foreslås det en innsnevring av virkeområdet og en begrensning av de virkemidler garantiordningen kan benytte seg av. Det legges opp til at medlemskap og dekningsområde reguleres nærmere i forskrift. Det foreslås presisert at filialer i Norge av skadeforsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat, på samme måte som filial av skadeforsikringsselskap med hovedsete utenfor EØS, skal være medlem av ordningen. Lovreglene for skadeselskapenes garantiordning foreslås flyttet fra forsikringsvirksomhetsloven til banksikringsloven.

Forslaget til endringer bygger på forslag fra Kredittilsynet, som igjen bygger på forslag fra Banklovkommisjonen.

Les mer i linkdoc170139#docOt.prp. nr. 58 (2004-2005).