Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding fra Pensjonskommisjonen

Pensjonskommisjonen

Pressemelding I 13. januar 2004

Kontaktperson: Sigbjørn Johnsen, telefon 62 55 10 30, mobil 91 74 62 70

Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida

Pensjonskommisjonens leder, Sigbjørn Johnsen, leverer i dag kommisjonens innstilling til finansministeren og sosialministeren. Kommisjonen foreslår en pensjonsreform som skal gi trygge pensjoner i et pensjonssystem som er økonomisk bærekraftig på lang sikt. Det er bred enighet i kommisjonen om hovedkonklusjonene.

- Arbeid er grunnlaget for vår felles velferd og økonomiske trygghet. Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs. Vi må derfor innrette oss slik at flest mulig kan være i arbeid, og at færre stenges ute eller støtes ut av arbeidslivet, sier Sigbjørn Johnsen.

- Folketrygden er bærebjelken i pensjonssystemet i Norge. Det skal den også være i framtida, understreker Johnsen. Derfor er det viktig at folketrygden kan holde hva den lover. Pensjonsforpliktelsene skal bli innfridd uten at det fører til store skatteøkinger eller kutt i andre viktige offentlige ytelser i framtida. Vi kan ikke bare skyve et stigende finansieringsbehov i framtida over på de unge og de som kommer etter oss i arbeidslivet, sier Sigbjørn Johnsen.

- Det er ikke bare pensjonene som skal betales i årene som kommer. Uttellinger til helse- og omsorgstjenester vil også øke. Samtidig skal også andre viktige felles oppgaver til den yngre delen av befolkningen finansieres. Alt dette henger sammen og må settes inn i en økonomisk og politisk helhet. Solidaritet mellom generasjonene er en forutsetning for vårt velferdssamfunn. Det er viktig at denne solidariteten ikke settes over styr, og at vi nå evner å finne løsninger som bærer over tid, sier Johnsen.

Et bredt flertall i Pensjonskommisjonen foreslår at folketrygden fortsatt skal gi en grunnsikring i form av en garantert minstepensjon til alle pensjonister, og en standardsikring i form av en pensjon som står i forhold til inntekten som yrkesaktiv.

- Denne kombinasjonen av solidaritet og egennytte bør føres videre også i framtidas folketrygd, sier Johnsen.

I kommisjonen er det også flertall for at alle arbeidstakere bør ha et obligatorisk tillegg til den ordinære folketrygden. Det er imidlertid ulike oppfatninger av hva slags modell en bør velge. En del av kommisjonen foreslår et innskuddsbasert element i folketrygden. En annen del av kommisjonen foreslår rett til pensjon i arbeidsforhold, utformet som en minsteordning. - Hvordan en slik tilleggsordning skal utformes, bør bli en viktig del av arbeidet med oppfølgingen av kommisjonens arbeid, sier Johnsen.

- Jeg er glad for at et bredt flertall i Pensjonskommisjonen står bak hovedforslagene til en reform for folketrygden. Kommisjonens medlemmer har vist både evne og vilje til å finne samlende løsninger. Det er viktig at en også i den politiske oppfølgingen av kommisjonens innstilling kan få til det samme, sier Sigbjørn Johnsen.

De viktigste forslagene er en modernisert alderspensjon i folketrygden med

 • en inntektsavhengig pensjon med nær sammenheng mellom arbeidsinntekt, pensjon og innbetalt pensjonspremie over den enkeltes livsløp. Pensjonen vil utgjøre drøyt halvparten av inntekten som yrkesaktiv ved opptjening i 40 år eller mer.
 • en garantipensjon som svarer til minstepensjonen i folketrygden, samtidig som flere får noe igjen i pensjon ved lave inntekter.
 • årlig pensjonsregulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Uførepensjon og pensjonsopptjening mens man er i arbeid skal lønnreguleres.
 • fleksibel pensjonering mellom 62 og 70 år, slik at en får høyere årlig pensjon desto lenger en har vært i arbeid,
 • høyere pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid,
 • et delingstall som stabiliserer pensjonsutgiftene dersom levealderen fortsetter å øke,
 • et statlig pensjonsfond som knytter statens fondskapital og sparing sammen med pensjonsforpliktelsene i folketrygden.

Utformingen av uførepensjonen foreslås utredet nærmere.

To av medlemmene i kommisjonen foreslår andre pensjonsmodeller: Ytterhorn (FrP) går inn for en folketrygd med lik pensjon til alle på nivå med dagens minstepensjon i folketrygden. Westhrin (SV) foreslår også en lik grunnpensjon til alle på nivå med minstepensjonen i folketrygden, og i tillegg en noe ”flatere” inntektsavhengig pensjon i folketrygden enn flertallet.

Når det gjelder supplerende pensjoner i arbeidsforhold, går kommisjonen inn for at

 • offentlig tjenestepensjon gjøres om til direkte (netto) tillegg til folketrygden
 • pensjonene i Statens Pensjonskasse bør fonderes
 • statlige bidrag til fleksibel pensjonering konsentreres om folketrygden
 • særaldersgrenser for bestemte yrkesgrupper gjennomgås og reforhandles.

Pensjonskommisjonen foreslår at et nytt pensjonssystem innføres gradvis fra 2010.

Til toppen