Historisk arkiv

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding nr.: 72/2005

Statens samlede inntekter i 2006 er beregnet til 921 milliarder kroner, mens samlede utgifter er anslått til 669 milliarder kroner.

Pressemelding

Nr.: 72/2005
Dato: 14.10.2005
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00 / mobil 97 78 74 86

Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell


Statens samlede inntekter i 2006 er beregnet til 921 milliarder kroner, mens samlede utgifter er anslått til 669 milliarder kroner.

Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 328 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 77 milliarder kroner som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes inn ved overføring fra Statens petroleumsfond. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet er på 65,9 milliarder kroner.

Inntektene på 921 milliarder kroner foreslås bevilget på knapt 400 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. De største inntektene er: (prosenttallene viser andelen av totale inntekter og utgifter):

  • Petroleumsinntekter: 38 prosent (348 milliarder kroner)
  • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift: 18 prosent (167 milliarder kroner)
  • Merverdiavgift: 17 prosent (158 milliarder kroner)
  • Skatt på formue og inntekt: 13 prosent (123 milliarder kroner).

Utgiftene på 669 milliarder kroner foreslås bevilget på over 1 000 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. Utgiftene er fordelt på bevilgninger til drift, investeringer og overføringer, og er fordelt på en rekke ulike formål. De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår pensjoner, sykepenger, dagpenger, fødselspenger og enkelte helsestønader: 35 prosent (236 milliarder kroner)
  • Andre overføringer, blant annet til helseforetakene, universiteter og høgskoler, barnetrygd, kontantstøtte, utviklingshjelp, næringsstøtte, stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning: 31 prosent (206 milliarder kroner)
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder er Forsvaret, politiet, trygdeetaten og jernbane- og riksvegnettet: 15 prosent (99 milliarder kroner)
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre: 13 prosent (90 milliarder kroner).

Tabellen viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Statsbudsjettet.

Statsbudsjettets inntekter og utgifter 2006, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kroner

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

572,1

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

528,0

Skatt på formue og inntekt

122,8

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

167,1

Merverdiavgift og investeringsavgift

157,8

Avgifter på tobakk og alkohol

16,9

Avgift på bil, bensin mv.

41,5

Elektrisitetsavgift

6,3

Tollinntekter

1,8

Andre avgifter

13,8

Inntekter av statens forretningsdrift

1,6

Renter og aksjeutbytte

22,2

Andre inntekter

20,3

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

649,0

Folketrygden, alderspensjon

88,1

Folketrygden, sykepenger

25,2

Folketrygdens øvrige sosiale formål

75,1

Folketrygdens helsedel

19,5

Folketrygden, fødsels- og adopsjonspenger

10,7

Folketrygden, arbeidsliv

22,0

Regionale helseforetak

69,6

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

49,6

Høyere utdanning (inkl. utdanningsstøtteog sosiale formål)

30,0

Forsvaret

28,7

Transport og kommunikasjon

20,4

Offisiell utviklingshjelp

18,2

Barnetrygd

14,3

Barnehager

13,5

Jordbruksavtalen

11,0

Politi- og påtalemyndighet

8,4

Arbeidsmarkedstiltak og arbeidsmarkedsetaten

7,6

Tilskudd til Statens Pensjonskasse mv.

7,1

Kulturformål

5,1

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse

4,7

Skatte- og avgiftsadministrasjon

4,7

Innvandring, integrering og mangfold

5,4

Statlig forvaltning av barnevernet

3,3

Kontantstøtte

2,7

Rentekompensasjon til skolebygg, omsorgsboliger og sykehjemsplasser

1,6

Renter på statsgjeld

18,9

Andre utgifter

83,6

Oljekorrigert overskudd

-77,0

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

328,0