Historisk arkiv

Svar på spm. 329 fra stortingsrepr. Ingrid Fiskaa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Oljefondet - etiske retningslinjer

Stortingets Kontor
Eksp. kontoret
0026 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

200403020

04/4067 Ø HU

17.12.2004

Svar på skriftlig spørsmål nr. 329 fra stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa

Jeg viser til brev fra Stortingets President, med følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa:

”Oljefondet har aksjer i det amerikanske energiselskapet Kerr-McGee. Dette selskapet er for tiden engasjert i oljeleting utenfor Vest-Sahara, på oppdrag for okkupasjonsmakten Marokko. Kerr-McGee er nå det eneste selskapet som driver med slike undersøkelser for Marokko, både franske, nederlandske og norske selskap har trukket seg ut. Det antas at Kerr-McGee bryter de nye etiske retningslinjene som gjelder for oljefondet. Vil statsråden på bakgrunn av dette vurdere å instruere Oljefondet i å selge aksjene av etiske grunner?

Begrunnelse: Andre norske fond har allerede solgt seg ut i Kerr-McGee på grunn av økt risiko for internasjonal fordømmelse av okkupasjonen. Samtidig har FN erklært at det vil være brudd på internasjonal folkerett dersom Marokko starter oljeutvinning i havet utenfor Vest-Sahara.”

Svar:
Ifølge de nye etiske retningslinjene for forvaltningen av Statens petroleumsfond, skal Petroleumsfondets etiske råd gi departementet råd om hvilke selskaper som skal trekkes ut fra fondets investeringsunivers. Det etiske rådet ble oppnevnt 19. november, og retningslinjene er fastsatt i medhold av forskrift av 1. desember d.å.

Rådet vil komme med sine vurderinger overfor Finansdepartementet, og departementet vil deretter beslutte om fondet skal trekke ut sine investeringer i de aktuelle selskapene. Når beslutningene er fattet og eventuelt uttrekk er gjennomført, vil tilrådningene fra Petroleumsfondets etiske råd bli offentliggjort.

Departementet har tidligere mottatt henvendelser om investeringer i selskapet

Kerr-McGee. Saken er oversendt det etiske rådet for en vurdering.

Med hilsen

Per-Kristian Foss