Historisk arkiv

Svar på spm. 107 fra Finanskomiteen/Sps fraksjon av 22.10

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Årsverkutvikling i kommunal administrasjon

Finansdepartementet
Vårt journalnr: 03/3322-1

Spørsmål nr. 107, fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon, av 22. oktober 2003, vedrørende St.prp. nr. 1 (2003-2004), St.meld. nr. 1 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

”Hvordan har årsverksutviklingen vært i kommunal administrasjon siden 1990 og fram til i dag? Vi ber om tall samlet for kommunesektoren og fordelt på følgende kommunestørrelser; Under 1 500 innbyggere, 1 501- 5 000 innbyggere, 5 001 – 15 000 innbyggere, 15 001 – 50 000 innbyggere, over 50 001 innbyggere”

Svar:
Figur 1 viser utviklingen i sysselsatte normalårsverk i kommunal administrasjon, for kommunesektoren samlet, for perioden 1990-2002. Departementet har ikke datagrunnlag for å redegjøre for utviklingen i sysselsatte normalårsverk fordelt på kommunestørrelse.

Figur 1 Antall sysselsatte personer i kommunal administrasjon, målt i normalårsverk. 1000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå.