Historisk arkiv

Løftene om modernisering følges opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- I statsbudsjettet varsler vi at det fortsatt vil være et høyt trykk på forenkling, effektivisering, og bedre service for brukerne, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. - Fra jeg tiltrådte som fiskeri- og kystminister har ett av mine hovedmål vært å få til en enklere hverdag for næringsutøverne. Da jeg offentliggjorde rapporten ”Enklere hverdag” i august 2004, ga jeg seks løfter for det videre arbeidet med moderniseringen. I budsjettforslaget for 2006 gjennomgår vi disse løftene, sier Ludvigsen. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 68/2005
Dato: 14.10.2005
Kontakt:
Avdelingsdirektør Magnhild Bjørseth 22 24 64 30/93 21 13 24
Seniorrådgiver Raymond Jenssen 22246417/ 91829918

Løftene om modernisering følges opp

- I statsbudsjettet varsler vi at det fortsatt vil være et høyt trykk på forenkling, effektivisering, og bedre service for brukerne, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. - Fra jeg tiltrådte som fiskeri- og kystminister har ett av mine hovedmål vært å få til en enklere hverdag for næringsutøverne. Da jeg offentliggjorde rapporten ”Enklere hverdag” i august 2004, ga jeg seks løfter for det videre arbeidet med moderniseringen. I budsjettforslaget for 2006 gjennomgår vi disse løftene, sier Ludvigsen.

  1. Forenklingsarbeidet skal fortsette. Antallet forskrifter skal reduseres.
  2. Saksbehandlingskøene skal avvikles innen 1. januar 2005, og det skal innføres servicegaranti på tre måneders behandlingstid.
  3. Enklere språk i kommunikasjon med brukerne.
  4. Fiskeriforvaltningen skal ligge i tet når det gjelder elektronisk forvaltning.
  5. Ytterligere desentralisering.
  6. Det skal gjennomføres brukerundersøkelser.

Forenkling av regelverket og reduksjon i antall forskrifter

Det legges vekt på å bygge opp forskriftene så likt som mulig, forenkle innholdet og redusere antallet. Det tekniske regelverket innen ressursforvaltning er forenklet, og 22 forskrifter er erstattet av én. Innen havbruk er 15 forskrifter erstattet av 3. En forenklet, oppdatert og mer brukervennlig driftsforskrift for alle typer oppdrettsanlegg er iverksatt.

Avvikling av saksbehandlingskøene og innføring av servicegaranti

Fiskeridirektoratet, Kystdirektoratet og avdelingene i departementet har siden høsten 2004 jevnlig rapportert om saksbehandlingstiden. Rapportene viser at antallet saker eldre enn tre måneder er betydelig redusert. Det skal fortsatt fokuseres på dette.

Enklere språk i kommunikasjonen med brukerne

Det har vært fokusert på enklere språkbruk i dialogen mellom forvaltningen og brukerne. Dette arbeidet skal fortsette.

Fiskeriforvaltningen skal være i tet når det gjelder elektronisk forvaltning

Gode IKT-løsninger bidrar til en mer effektiv fiskeri- og kystforvaltning og gjør kommunikasjonen med brukerne enklere og bedre. Elektronsisk saksbehandling og arkiv legger til rette for mer effektiv saksbehandling. Utvikling av etatenes internettsider skal lette tilgangen på informasjon for brukerne og andre interesserte.

Ytterligere desentralisering

Arbeidet med å delegere myndighetsområder fra departementet til etatene og fra etatenes sentralledd til det regionale nivå fortsetter. Myndighetsområder etter fangst- og fiskeriforskriftene for 2005 er delegert til Fiskeridirektoratets ytre etat. Ytterligere delegasjon planlegges fra 1. juli 2006, noe som vil medføre at oppgaver og ressurser overføres til regionkontorene.

Gjennomføring av brukerundersøkelser

Våren 2005 ble det gjennomført en brukerundersøkelse som omfattet Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet. Undersøkelsen gir gode tilbakemeldinger til Fiskeridirektoratets regionkontor når det gjelder service, informasjon og tilgjengelighet overfor brukerne.

Undersøkelsen viser også en del områder som bør forbedres, spesielt knyttet til forhold rundt saksbehandling. Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet vil på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen gjennomføre nødvendige tiltak.

Det skal gjennomføres en ny brukerundersøkelse av fiskeri- og havbruksforvaltningen i 2006.