Historisk arkiv

Lønnsomhet og konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Det overordnede målet for fiskeri- og havbruksforvaltningen er å legge til rette for lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser. Da er det avgjørende at bedriftene kan utvikle en sterk nok konkurransekraft i markedene og i kampen om kapital og arbeidskraft her hjemme. Dette ligger til grunn i regjeringens politikk og i budsjettforslaget for 2006, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. (14.10.05)Fiskeri- og kystdepartementets fagproposisjon (også i utskriftsvennlig versjon – PDF-format)

Pressemelding

Nr.: 74/2005
Dato: 14.10.2005

Lønnsomhet og konkurransekraft

- Det overordnede målet for fiskeri- og havbruksforvaltningen er å legge til rette for lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser. Da er det avgjørende at bedriftene kan utvikle en sterk nok konkurransekraft i markedene og i kampen om kapital og arbeidskraft her hjemme. Dette ligger til grunn i regjeringens politikk og i budsjettforslaget for 2006, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Regjeringen foreslår et budsjett for Fiskeri- og kystdepartementet for 2006 med en utgiftsramme på 2.647,6 millioner kroner og en inntektsramme på 927,3 millioner kroner. Momsreformen gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med årets budsjett. Justert for uttrekk av merverdiavgift viser budsjettforslaget en nominell økning på 103,7 millioner kroner eller 3,9 prosent i forhold til saldert budsjett 2005.

Marint innovasjonsprogram

Regjeringen foreslår en bevilgning på 40 mill. kroner til et nytt marint innovasjonsprogram. – Målet med programmet er å bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom markedsrettet omstilling i fiskeri- og havbruksnæringen, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

- Programmet vil være markedsfokusert, og tar utgangspunkt i stortingsmeldingen om marin næringsutvikling – Den blå åker, sier Ludvigsen. Alle ledd i verdikjeden skal ha som mål å øke verdien av marine produkter i sluttmarkedene.

Økte bevilgninger til marin forskning

Forskning og utvikling innen Fiskeri- og kystdepartementets budsjett får en realvekst på om lag 34 millioner kroner, sier Svein Ludvigsen.

Ludvigsen understreker at forskning er et virkemiddel for å nå de overordnede målene i fiskeri- og havbrukspolitikken, og forskning og utvikling utgjør om lag 37 prosent, eller ca 1 milliard kroner, av Fiskeri- og kystdepartementets totale budsjettramme.

Av dette går 369,3 millioner til Havforskningsinstituttet, 185,3 millioner til drift av forskningsfartøyene, 74,9 millioner til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), 253 millioner til Norges forskningsråd, 32,3 millioner til Veterinærinstituttet, 57,3 millioner til Fiskeriforskning og 30,85 millioner kroner til andre formål.

Blant de som får økte forskningsbevilgninger i budsjettet er NIFES for å intensivere forskningen på fremmedstoffer i sjømat. Økningen er på 3 millioner kroner. Oppgraderingen av havbruksstasjonen på Matre i Hordaland avsluttes i 2006, og Havforskningsinstituttet får 5 millioner til delvis dekning av husleiekostnader for stasjonen. Tilskuddet til Fiskeriforskning øker reelt med 6,6 millioner kroner for å dekke full innfasing av driftskostnader og husleie knyttet til den nye avlstasjonen for torsk på Kraknes utenfor Tromsø. Biobanken som i høst åpner i Tromsø gis et tilskudd til driften i 2006 på 2 millioner, og det foreslås satt av 3,5 millioner kroner for å styrke markedsforskningsmiljøet ved Fiskeriforskning i Tromsø.

MAREANO-programmet har som mål å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og utvikle en arealdatabase for norske kyst- og havområder. Det foreslås en samlet bevilgning på 23,7 millioner kroner fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Bevilgningen til Norges forskningsråd over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett foreslås økt reelt med 8 millioner kroner. Internasjonalt forskningssamarbeid og kommersialisering gjennom FORNY-programmet er prioritert.

Oljeberedskapen og sjøsikkerheten styrkes

- I dette budsjettet satser vi spesielt på å styrke oljevernberedskapen og sjøsikkerheten i tilknytning til nordområdene, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Det foreslås en reell styrking av bevilgningen til oljevernberedskap på 12 millioner kroner. Midlene skal bl.a. brukes til å oppgradere utstyrsstandarden ved depotene og følge opp erfaringene etter den store rednings- og oljevernøvelsen ”Barents Rescue 2005”. I tillegg foreslås bevilgningen til slepefartøy økt reelt med 5,7 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader etter ny anbudsrunde.

Det er avsatt 60,25 millioner kroner (ekskl. mva) til trafikksentral Nord-Norge i Vardø, i tråd med investeringsplanen. Sentralen skal settes i drift i 2007.

Tilskuddet til Redningsselskapet foreslås redusert til 50 millioner kroner, mot 60,1 millioner i saldert budsjett for 2005.

Arbeidet med fiskerihavne- og farledsprosjekter fortsetter. I 2006 foreslås det prioritert to større moloreperasjoner, Laukvik i Nordland og Berlevåg i Finnmark. Videre foreslås det oppstart på to nye fiskerihavneanlegg, Værøy og Melbu i Nordland.

Endret strukturfond

Det foreslås å endre innretningen på strukturfondet ved å ta ut fartøy mellom 10 og 15 meter og i stedet tilby denne fartøygruppen en strukturkvoteordning. Det betyr at behovet for nye midler til strukturfondet anslås til 10 millioner kroner i 2006, hvorav 5 millioner dekkes av fiskerinæringen gjennom strukturavgiften. Strukturavgiften foreslås derfor redusert fra 0,35 til 0,05 prosent av førstehåndsverdien i fiskeriene i 2006. Dette innebærer en avgiftslettelse for næringen på cirka 30 millioner kroner.

Kystkultur

Det settes av to millioner kroner til kystkulturformål i 2006. Både for Fiskerimuseenes nettverksråd og Nettverket for fyrmuseer vil det bli vurdert en økning i bevilgningen for de kommende år for å sikre større forutsigbarhet for driften av nettverkene.

Kontaktpersoner i Fiskeri- og kystdepartementet i forbindelse med budsjettet

Seniorrådgiver Raymond Jenssen 22 24 64 17/ 91 82 99 18
Ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen 22 24 64 10/ 48 06 45 49
Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig 22 24 64 37/ 91 54 42 35
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams 22 24 64 40/ 90 02 44 46
Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim 22 24 64 60/ 90 57 09 41
Avdelingsdirektør Magnhild Bjørseth 22 24 64 30/93 21 13 24